Juče je padala kiša u mojim očima, pokušavajući da spere tugu. Danas je granulo Sunce i stvorilo neizrecivo lepu dugu. :)))


jue-padala-kia-u-mojim-oima-pokuavajui-da-spere-tugu-danas-granulo-sunce-i-stvorilo-neizrecivo-lepu-dugu
jučepadalakiamojimočimapokuavajućidasperetugudanasgranulosuncestvoriloneizrecivolepudugujuče jeje padalapadala kišakiša uu mojimmojim očimapokušavajući dada sperespere tugudanas jeje granulogranulo suncesunce ii stvorilostvorilo neizrecivoneizrecivo lepulepu dugujuče je padalaje padala kišapadala kiša ukiša u mojimu mojim očimapokušavajući da spereda spere tugudanas je granuloje granulo suncegranulo sunce isunce i stvoriloi stvorilo neizrecivostvorilo neizrecivo lepuneizrecivo lepu dugujuče je padala kišaje padala kiša upadala kiša u mojimkiša u mojim očimapokušavajući da spere tugudanas je granulo sunceje granulo sunce igranulo sunce i stvorilosunce i stvorilo neizrecivoi stvorilo neizrecivo lepustvorilo neizrecivo lepu dugujuče je padala kiša uje padala kiša u mojimpadala kiša u mojim očimadanas je granulo sunce ije granulo sunce i stvorilogranulo sunce i stvorilo neizrecivosunce i stvorilo neizrecivo lepui stvorilo neizrecivo lepu dugu

Shvati mili, sasvim si običan… Samo si u mojim očima BIO poseban…
shvati-mili-sasvim-obian-samo-u-mojim-oima-bio-poseban
Ko želi da vidi dugu mora naučiti da voli kišu. -Paulo Koeljo
ko-eli-da-vidi-dugu-mora-nauiti-da-voli-kiu
Jednog dana kisa je padala dva dana.  XDDD
jednog-dana-kisa-padala-dva-dana-xddd