Jugoslavija je nekada bila nesvrstana zemlja, jer se nigdje nije htjela svrstati, a BiH je danas nesvrstana jer je nigdje ne mogu svrstati.


jugoslavija-nekada-bila-nesvrstana-zemlja-jer-se-nigdje-nije-htjela-svrstati-a-bih-danas-nesvrstana-jer-nigdje-ne-mogu-svrstati
osman džihojugoslavijanekadabilanesvrstanazemljajersenigdjenijehtjelasvrstatibihdanasnemogusvrstatijugoslavija jeje nekadanekada bilabila nesvrstananesvrstana zemljajer sese nigdjenigdje nijenije htjelahtjela svrstatibih jeje danasdanas nesvrstananesvrstana jerjer jeje nigdjenigdje nene mogumogu svrstatijugoslavija je nekadaje nekada bilanekada bila nesvrstanabila nesvrstana zemljajer se nigdjese nigdje nijenigdje nije htjelanije htjela svrstatia bih jebih je danasje danas nesvrstanadanas nesvrstana jernesvrstana jer jejer je nigdjeje nigdje nenigdje ne mogune mogu svrstatijugoslavija je nekada bilaje nekada bila nesvrstananekada bila nesvrstana zemljajer se nigdje nijese nigdje nije htjelanigdje nije htjela svrstatia bih je danasbih je danas nesvrstanaje danas nesvrstana jerdanas nesvrstana jer jenesvrstana jer je nigdjejer je nigdje neje nigdje ne mogunigdje ne mogu svrstatijugoslavija je nekada bila nesvrstanaje nekada bila nesvrstana zemljajer se nigdje nije htjelase nigdje nije htjela svrstatia bih je danas nesvrstanabih je danas nesvrstana jerje danas nesvrstana jer jedanas nesvrstana jer je nigdjenesvrstana jer je nigdje nejer je nigdje ne moguje nigdje ne mogu svrstati

Nigdje čovjek nije mali kao pred šalterom i nigdje mali ljudi nisu veći nego iza njega. -Matija Bećković
nigdje-ovjek-nije-mali-kao-pred-alterom-i-nigdje-mali-ljudi-nisu-vei-nego-iza-njega
Čovjek nigdje tako intenzivno ne misli na neodjevenu ženu kao u pustinji. -Zulfikar Zuko Džumhur
ovjek-nigdje-tako-intenzivno-ne-misli-na-neodjevenu-enu-kao-u-pustinji
Niko ne mora ići nigdje. Svi smo već tamo, kad bismo to barem znali.. -Aldous Leonard Huxley
niko-ne-mora-ii-nigdje-svi-smo-ve-tamo-kad-bismo-to-barem-znali
Nemoj se bojati svojih neobičnih razmišljanja, zato što sva danas prihvaćena razmišljanja su nekada bila neobična. -Bertrand Rasel
nemoj-se-bojati-svojih-neobinih-razmiljanja-zato-to-sva-danas-prihvaena-razmiljanja-su-nekada-bila-neobina