Kad bi ljudi uvek isti ostajali, nikada nijedan narod ne bi se poboljšao ni prosvetio.


kad-bi-ljudi-uvek-isti-ostajali-nikada-nijedan-narod-ne-bi-se-poboljao-prosvetio
dositej obradovićkadbiljudiuvekistiostajalinikadanijedannarodnesepoboljaoprosvetiokad bibi ljudiljudi uvekuvek istiisti ostajalinikada nijedannijedan narodnarod nene bibi sese poboljšaopoboljšao nini prosvetiokad bi ljudibi ljudi uvekljudi uvek istiuvek isti ostajalinikada nijedan narodnijedan narod nenarod ne bine bi sebi se poboljšaose poboljšao nipoboljšao ni prosvetiokad bi ljudi uvekbi ljudi uvek istiljudi uvek isti ostajalinikada nijedan narod nenijedan narod ne binarod ne bi sene bi se poboljšaobi se poboljšao nise poboljšao ni prosvetiokad bi ljudi uvek istibi ljudi uvek isti ostajalinikada nijedan narod ne binijedan narod ne bi senarod ne bi se poboljšaone bi se poboljšao nibi se poboljšao ni prosvetio

Ovaj svet, isti za sve, nije stvorio nijedan bog i nijedan čovek , nego je uvek bio, jeste i biće vatra večito živa, koja se s merom pali i s merom gasi.Izbori su stvar naroda. Odluka je u rukama naroda. Ako narod okrene leđa toj vatri i sprži zadnjicu, onda će taj isti narod morati da sjedi na plikovima.Kad zlato govori, nijedan drugi govor ne pomaže.Kad se ljudi slažu sa mnom, uvek imam osećaj da sam negde pogrešio.Izbor ti nikad nije bio jača strana, tebi su uvek ostajali škartovi, lujke, alkoholičarke, tabletomanke. Možda je to bilo sve što si mogao da dobiješ i možda si ti bio sve što su one mogle da dobiju.Nije narod tu da vidi gde se nalazi prava moć, kako utiče na politiku i u koju svrhu. Pre, za narod je samo da mrze i da se plaše jedni drugih.