Kad bi mladost imala filozofiju staraca, na svijetu ne bi bilo ni jednog sunčanog dana.


kad-bi-mladost-imala-filozofiju-staraca-na-svijetu-ne-bi-bilo-jednog-sunanog-dana
jovan dučićkadbimladostimalafilozofijustaracanasvijetunebilojednogsunčanogdanakad bibi mladostmladost imalaimala filozofijufilozofiju staracana svijetusvijetu nene bibi bilobilo nini jednogjednog sunčanogsunčanog danakad bi mladostbi mladost imalamladost imala filozofijuimala filozofiju staracana svijetu nesvijetu ne bine bi bilobi bilo nibilo ni jednogni jednog sunčanogjednog sunčanog danakad bi mladost imalabi mladost imala filozofijumladost imala filozofiju staracana svijetu ne bisvijetu ne bi bilone bi bilo nibi bilo ni jednogbilo ni jednog sunčanogni jednog sunčanog danakad bi mladost imala filozofijubi mladost imala filozofiju staracana svijetu ne bi bilosvijetu ne bi bilo nine bi bilo ni jednogbi bilo ni jednog sunčanogbilo ni jednog sunčanog dana

Kad bi mladost imala filozofiju starca, ne bi bilo na svetu ni jednog sunčanog dana. -Jovan Dučić
kad-bi-mladost-imala-filozofiju-starca-ne-bi-bilo-na-svetu-jednog-sunanog-dana
Zvat ćeš me jednog dana kad ostaneš sam. Zvat ćeš me jednog dana sigurno znam. Zvat ćeš me jednog dana kad ostave te svi, ali meni ne dolazi, nećeš mi ...
zvat-e-me-jednog-dana-kad-ostane-sam-zvat-e-me-jednog-dana-sigurno-znam-zvat-e-me-jednog-dana-kad-ostave-te-svi-ali-meni-ne-dolazi-nee-mi
Kad bi mnogo dobrog bilo na svijetu, ne bi ga dobrim ni smatrali. -Maksim Gorki
kad-bi-mnogo-dobrog-bilo-na-svijetu-ne-bi-ga-dobrim-smatrali
Kad bi svi ljudi znali što jedni o drugima govore, na svijetu ne bi bilo ni četvorice prijatelja. -Blez Paskal
kad-bi-svi-ljudi-znali-to-jedni-o-drugima-govore-na-svijetu-ne-bi-bilo-etvorice-prijatelja
Ako čovek svakog dana stoji na ivici i gleda u provaliju, jednog dana će i provalija pogledati u njega. -Fridrih Niče
ako-ovek-svakog-dana-stoji-na-ivici-i-gleda-u-provaliju-jednog-dana-e-i-provalija-pogledati-u-njega