Kad bi mladost imala filozofiju starca, ne bi bilo na svetu ni jednog sunčanog dana.


kad-bi-mladost-imala-filozofiju-starca-ne-bi-bilo-na-svetu-jednog-sunanog-dana
jovan dučićkadbimladostimalafilozofijustarcanebilonasvetujednogsunčanogdanakad bibi mladostmladost imalaimala filozofijufilozofiju starcane bibi bilobilo nana svetusvetu nini jednogjednog sunčanogsunčanog danakad bi mladostbi mladost imalamladost imala filozofijuimala filozofiju starcane bi bilobi bilo nabilo na svetuna svetu nisvetu ni jednogni jednog sunčanogjednog sunčanog danakad bi mladost imalabi mladost imala filozofijumladost imala filozofiju starcane bi bilo nabi bilo na svetubilo na svetu nina svetu ni jednogsvetu ni jednog sunčanogni jednog sunčanog danakad bi mladost imala filozofijubi mladost imala filozofiju starcane bi bilo na svetubi bilo na svetu nibilo na svetu ni jednogna svetu ni jednog sunčanogsvetu ni jednog sunčanog dana

Kad bi mladost imala filozofiju staraca, na svijetu ne bi bilo ni jednog sunčanog dana. -Jovan Dučić
kad-bi-mladost-imala-filozofiju-staraca-na-svijetu-ne-bi-bilo-jednog-sunanog-dana
Zvat ćeš me jednog dana kad ostaneš sam. Zvat ćeš me jednog dana sigurno znam. Zvat ćeš me jednog dana kad ostave te svi, ali meni ne dolazi, nećeš mi ...
zvat-e-me-jednog-dana-kad-ostane-sam-zvat-e-me-jednog-dana-sigurno-znam-zvat-e-me-jednog-dana-kad-ostave-te-svi-ali-meni-ne-dolazi-nee-mi
Ako čovek svakog dana stoji na ivici i gleda u provaliju, jednog dana će i provalija pogledati u njega. -Fridrih Niče
ako-ovek-svakog-dana-stoji-na-ivici-i-gleda-u-provaliju-jednog-dana-e-i-provalija-pogledati-u-njega
Kad bi svi ljudi znali što jedni o drugima govore, na svetu ne bi bilo ni četvoro prijatelja. -Blez Paskal
kad-bi-svi-ljudi-znali-to-jedni-o-drugima-govore-na-svetu-ne-bi-bilo-etvoro-prijatelja
Iznad svega, budi sposoban da duboko osetiš bilo kakvu nepravdu počinjenu prema bilo kome, bilo gdje u svetu. -Če Gevara
iznad-svega-budi-sposoban-da-duboko-oseti-bilo-kakvu-nepravdu-poinjenu-prema-bilo-kome-bilo-gdje-u-svetu