Kad bi stariji imali volje i vremena da posvete malo pažnje djeci i omladini, vezali bi ih za sebe tvrdom ljubavlju i lakše bi ih usmjeravali: vjerovali bi im na ljubav i stavljali bi se pod zaštitu njihova povjerenja. Na žalost stariji nemaju ni volje ni vremena i ispuštaju šansu da lako utiču na mlade.


kad-bi-stariji-imali-volje-i-vremena-da-posvete-malo-panje-djeci-i-omladini-vezali-bi-ih-za-sebe-tvrdom-ljubavlju-i-lake-bi-ih-usmjeravali-vjerovali
meša selimovićkadbistarijiimalivoljevremenadaposvetemalopažnjedjeciomladinivezaliihzasebetvrdomljubavljulakeusmjeravalivjerovaliimnaljubavstavljalisepodzatitunjihovapovjerenjanažalostnemajuisputajuansulakoutičumladekad bibi starijistariji imaliimali voljevolje ii vremenavremena dada posveteposvete malomalo pažnjepažnje djecidjeci ii omladinivezali bibi ihih zaza sebesebe tvrdomtvrdom ljubavljuljubavlju ii lakšelakše bibi ihih usmjeravalivjerovali bibi imim nana ljubavljubav ii stavljalistavljali bibi sese podpod zaštituzaštitu njihovanjihova povjerenjana žalostžalost starijistariji nemajunemaju nini voljevolje nini vremenavremena ii ispuštajuispuštaju šansušansu dada lakolako utičuutiču nana mladekad bi starijibi stariji imalistariji imali voljeimali volje ivolje i vremenai vremena davremena da posveteda posvete maloposvete malo pažnjemalo pažnje djecipažnje djeci idjeci i omladinivezali bi ihbi ih zaih za sebeza sebe tvrdomsebe tvrdom ljubavljutvrdom ljubavlju iljubavlju i lakšei lakše bilakše bi ihbi ih usmjeravalivjerovali bi imbi im naim na ljubavna ljubav iljubav i stavljalii stavljali bistavljali bi sebi se podse pod zaštitupod zaštitu njihovazaštitu njihova povjerenjana žalost starijižalost stariji nemajustariji nemaju ninemaju ni voljeni volje nivolje ni vremenani vremena ivremena i ispuštajui ispuštaju šansuispuštaju šansu dašansu da lakoda lako utičulako utiču nautiču na mlade

Kad bi kamen koji pada imao svesti, on bi držao da je njegovo padanje rezultat njegove slobodne volje. -Baruh Spinoza
kad-bi-kamen-koji-pada-imao-svesti-on-bi-drao-da-njegovo-padanje-rezultat-njegove-slobodne-volje
Nikad nisi toliko u problemima da se ne možeš izvući. Uz malo truda i čvrste volje sve se može rešiti. Srce će ti dati izbor, a razum pokazati pravi put.
nikad-nisi-toliko-u-problemima-da-se-ne-moe-izvui-uz-malo-truda-i-vrste-volje-sve-se-moe-reiti-srce-e-ti-dati-izbor-a-razum-pokazati-pravi-put