Kad bi znala kakvi su mi snovi , nikada me ne bi pustila da spavam tako dugo.


kad-bi-znala-kakvi-su-mi-snovi-nikada-me-ne-bi-pustila-da-spavam-tako-dugo
Đorđe balaševićkadbiznalakakvisumisnovinikadamenepustiladaspavamtakodugokad bibi znalaznala kakvikakvi susu mimi snovisnovinikadanikada meme nene bibi pustilapustila dada spavamspavam takotako dugokad bi znalabi znala kakviznala kakvi sukakvi su misu mi snovimi snovinikada menikada me neme ne bine bi pustilabi pustila dapustila da spavamda spavam takospavam tako dugokad bi znala kakvibi znala kakvi suznala kakvi su mikakvi su mi snovisu mi snovinikada me nenikada me ne bime ne bi pustilane bi pustila dabi pustila da spavampustila da spavam takoda spavam tako dugokad bi znala kakvi subi znala kakvi su miznala kakvi su mi snovikakvi su mi snovinikada me ne binikada me ne bi pustilame ne bi pustila dane bi pustila da spavambi pustila da spavam takopustila da spavam tako dugo

Ja ne znam, nikada nisam znala i vjerujem, nikada neću znati šta ga to čini tako posebnim. Ali oduvijek je bilo i biće: na jednu stranu on, na drugu svi ...
ja-ne-znam-nikada-nisam-znala-i-vjerujem-nikada-neu-znati-ga-to-ini-tako-posebnim-ali-oduvijek-bilo-i-bie-na-jednu-stranu-on-na-drugu-svi
Nase prijateljstvo se raspalo u komadice. Samo sam ti rekla par reci ti si pustila par suza i rekla mi ,,Zbogom Zauvek’,, Nisam znala da ce dotle doci. ...
nase-prijateljstvo-se-raspalo-u-komadice-samo-sam-ti-rekla-reci-ti-pustila-suza-i-rekla-mi-zbogom-zauvek-nisam-znala-da-dotle-doci
Najveća sreća u životu je uverenost da smo voljeni – voljeni zbog toga kakvi jesmo ili još više, usprkos tome kakvi jesmo. -Viktor Igo
najvea-srea-u-ivotu-uverenost-da-smo-voljeni-voljeni-zbog-toga-kakvi-jesmo-ili-jo-vie-usprkos-tome-kakvi-jesmo