Kad bih ja, Dalaj Lama, kao Tibetanac osećao snažnu odbojnost prema Kinezima ili prema Čen Čing, njima se ne bi ništa dogodilo. Oni bi ostali opušteni, zar ne? Ja bih bio taj koji je izgubio svoj mali mir uma. Loši osećaji prema drugima su istinski samo-destruktivni.


kad-bih-ja-dalaj-lama-kao-tibetanac-oseao-snanu-odbojnost-prema-kinezima-ili-prema-ing-njima-se-ne-bi-dogodilo-oni-bi-ostali-oputeni-zar-ne-ja-bih
dalaj lamakadbihjadalajlamakaotibetanacosećaosnažnuodbojnostpremakinezimailiČenČingnjimasenebinitadogodilooniostalioputenizarnejabiotajkojiizgubiosvojmalimirumaloiosećajidrugimasuistinskisamodestruktivnikad bihbih jadalaj lamakao tibetanactibetanac osećaoosećao snažnusnažnu odbojnostodbojnost premaprema kinezimakinezima iliili premaprema ČenČen Čingnjima sese nene bibi ništaništa dogodilooni bibi ostaliostali opuštenizar neja bihbih biobio tajtaj kojikoji jeje izgubioizgubio svojsvoj malimali mirmir umaloši osećajiosećaji premaprema drugimadrugima susu istinskikad bih jakao tibetanac osećaotibetanac osećao snažnuosećao snažnu odbojnostsnažnu odbojnost premaodbojnost prema kinezimaprema kinezima ilikinezima ili premaili prema Čenprema Čen Čingnjima se nese ne bine bi ništabi ništa dogodilooni bi ostalibi ostali opuštenija bih biobih bio tajbio taj kojitaj koji jekoji je izgubioje izgubio svojizgubio svoj malisvoj mali mirmali mir umaloši osećaji premaosećaji prema drugimaprema drugima sudrugima su istinski

Odnosi se prema svojim vojnicima kao prema svojoj deci i pratiće te u najdublje doline; odnosi se prema njima kao prema svojim sinovima i stajaće pored tebe do smrti. -Sun Cu
odnosi-se-prema-svojim-vojnicima-kao-prema-svojoj-deci-i-pratie-te-u-najdublje-doline-odnosi-se-prema-njima-kao-prema-svojim-sinovima-i-stajae-pored
Budi iskren prema sebi kako ne bi bio lažan prema drugima. -Fransis Bejkon
budi-iskren-prema-sebi-kako-ne-bi-bio-an-prema-drugima
Ljubav nije primarno odnos prema određenoj osobi; to je stav, orjentacija bića prema svetu kao celini, ne prema jednom objektu ljubavi. -Erih From
ljubav-nije-primarno-odnos-prema-odreenoj-osobi-to-stav-orjentacija-bia-prema-svetu-kao-celini-ne-prema-jednom-objektu-ljubavi
Očekivati da ljudi budu fer prema tebi, samo zato što si ti fer prema njima, isto je kao da očekuješ da te lav ne pojede, samo zato što ti ne jedeš lavove& ...
oekivati-da-ljudi-budu-fer-prema-tebi-samo-zato-to-ti-fer-prema-njima-isto-kao-da-oekuje-da-te-lav-ne-pojede-samo-zato-to-ti-ne-jede-lavove
Nikad nisam rekao da su glumci stoka. Zapravo sam rekao da bi se prema njima trebalo ponašati kao prema stoci. -Alfred Hičkok
nikad-nisam-rekao-da-su-glumci-stoka-zapravo-sam-rekao-da-bi-se-prema-njima-trebalo-ponaati-kao-prema-stoci
Veruj ljudima i oni će biti iskreni prema tebi. Postupaj prema njima kao da su velikani i oni će pokazati svoju veličinu. -Ralf Voldo Emerson
veruj-ljudima-i-oni-e-biti-iskreni-prema-tebi-postupaj-prema-njima-kao-da-su-velikani-i-oni-e-pokazati-svoju-veliinu