Kad, dakle, vidiš nekoga da se drugome klanja i ulaguje protiv svog uverenja, za toga sasvim otvoreno govori da nije slobodan.


kad-dakle-vidi-nekoga-da-se-drugome-klanja-i-ulaguje-protiv-svog-uverenja-za-toga-sasvim-otvoreno-govori-da-nije-slobodan
epiktetkaddaklevidinekogadasedrugomeklanjaulagujeprotivsvoguverenjazatogasasvimotvorenogovorinijeslobodanvidiš nekoganekoga dada sese drugomedrugome klanjaklanja ii ulagujeulaguje protivprotiv svogsvog uverenjaza togatoga sasvimsasvim otvorenootvoreno govorigovori dada nijenije slobodanvidiš nekoga danekoga da seda se drugomese drugome klanjadrugome klanja iklanja i ulagujei ulaguje protivulaguje protiv svogprotiv svog uverenjaza toga sasvimtoga sasvim otvorenosasvim otvoreno govoriotvoreno govori dagovori da nijeda nije slobodanvidiš nekoga da senekoga da se drugomeda se drugome klanjase drugome klanja idrugome klanja i ulagujeklanja i ulaguje protivi ulaguje protiv svogulaguje protiv svog uverenjaza toga sasvim otvorenotoga sasvim otvoreno govorisasvim otvoreno govori daotvoreno govori da nijegovori da nije slobodanvidiš nekoga da se drugomenekoga da se drugome klanjada se drugome klanja ise drugome klanja i ulagujedrugome klanja i ulaguje protivklanja i ulaguje protiv svogi ulaguje protiv svog uverenjaza toga sasvim otvoreno govoritoga sasvim otvoreno govori dasasvim otvoreno govori da nijeotvoreno govori da nije slobodan

Ja samo ne želim da umrem baš sasvim sam. To nije previše što tražim. Bilo bi lepo da imam nekoga ko brine o meni zbog toga ko sam ja, a ne samo zbog mog novca. -Ričard Prajor
ja-samo-ne-elim-da-umrem-ba-sasvim-sam-to-nije-previe-to-traim-bilo-bi-lepo-da-imam-nekoga-ko-brine-o-meni-zbog-toga-ko-sam-ja-a-ne-samo-zbog-mog
Ako sretnemo nekoga ko nama duguje zahvalnost, odmah se toga setimo. Koliko smo, pak, puta sreli nekoga kome mi dugujemo zahvalnost, pa se toga nismo setili. -Gete
ako-sretnemo-nekoga-ko-nama-duguje-zahvalnost-odmah-se-toga-setimo-koliko-smo-pak-puta-sreli-nekoga-kome-mi-dugujemo-zahvalnost-pa-se-toga-nismo
Niko nije uspio da pobjegne od svog srca. Zato je bolje slušati šta govori kako nikada ne bi došlo do udarca koji ne očekuješ. -Paulo Koeljo
niko-nije-uspio-da-pobjegne-od-svog-srca-zato-bolje-sluati-govori-kako-nikada-ne-bi-dolo-do-udarca-koji-ne-oekuje
Radije ću biti žrtva povremenih izdaja, nego se odreći svog opšteg uverenja u ljudsko poštenje. -Tomas Džeferson
radije-u-biti-rtva-povremenih-izdaja-nego-se-odrei-svog-opteg-uverenja-u-ljudsko-potenje
Čovek je slobodan da bira i izabere svoj put, ali mora snositi i posledice svog izbora
ovek-slobodan-da-bira-i-izabere-svoj-put-ali-mora-snositi-i-posledice-svog-izbora