Kad izgubi svaku nadu, kad ga iznevere sve igre na sreću, čoveka proglase milionitim posetiocem i poklone mu čajnik, radio-aparat ili kolekciju deterdženata.


kad-izgubi-svaku-nadu-kad-ga-iznevere-sve-igre-na-sreu-oveka-proglase-milionitim-posetiocem-i-poklone-mu-ajnik-radioaparat-ili-kolekciju-deterdenata
matija bećkovićkadizgubisvakunadukadgaizneveresveigrenasrećučovekaproglasemilionitimposetiocempoklonemučajnikradioaparatilikolekcijudeterdženatakad izgubiizgubi svakusvaku nadukad gaga iznevereiznevere svesve igreigre nana srećučoveka proglaseproglase milionitimmilionitim posetiocemposetiocem ii poklonepoklone mumu čajnikili kolekcijukolekciju deterdženatakad izgubi svakuizgubi svaku nadukad ga izneverega iznevere sveiznevere sve igresve igre naigre na srećučoveka proglase milionitimproglase milionitim posetiocemmilionitim posetiocem iposetiocem i poklonei poklone mupoklone mu čajnikili kolekciju deterdženata

Kad se uzme koliko na svijetu ima glupana, luđaka, podlaca i bezličnih ljudi, čovjek izgubi svaku ljubav za život u tako otrovnom zraku.Novac je poput ruke ili noge, ili ga koristi ili izgubi.Svet se počinje spašavati spašavajući jednog čoveka, sve ostalo je ili grandiozna romantika ili politika.Neko je, recimo, mlad, lep, bogat i cenjen, pa se pitamo, kad želimo da ocenimo njegovu sreću, je li zbog toga vedar; ako je, naprotiv, vedar, sasvim je svejedno je li mlad ili star, uspavan ili grbav, siromašan ili bogat: on je srećan.Nema čoveka koji će postati lider ako želi da uradi sve sam ili dobije sve zasluge za to što radi.Za svaku našu nesreću kriva je ili naša lakoumnost, ili naša gordost, ili naša glupost, ili naš porok.