Kad izgubim osećaj za motivaciju i osećaj da se dokazujem kao košarkaš, onda ću znati da je došlo vreme da se povučem iz košarke.


kad-izgubim-oseaj-za-motivaciju-i-oseaj-da-se-dokazujem-kao-koarka-onda-u-znati-da-dolo-vreme-da-se-povuem-iz-koarke
majkl džordankadizgubimosećajzamotivacijudasedokazujemkaokoarkaondaćuznatidolovremepovučemizkoarkekad izgubimizgubim osećajosećaj zaza motivacijumotivaciju ii osećajosećaj dada sese dokazujemdokazujem kaokao košarkašonda ćuću znatiznati dada jeje došlodošlo vremevreme dada sese povučempovučem iziz košarkekad izgubim osećajizgubim osećaj zaosećaj za motivacijuza motivaciju imotivaciju i osećaji osećaj daosećaj da seda se dokazujemse dokazujem kaodokazujem kao košarkašonda ću znatiću znati daznati da jeda je došloje došlo vremedošlo vreme davreme da seda se povučemse povučem izpovučem iz košarkekad izgubim osećaj zaizgubim osećaj za motivacijuosećaj za motivaciju iza motivaciju i osećajmotivaciju i osećaj dai osećaj da seosećaj da se dokazujemda se dokazujem kaose dokazujem kao košarkašonda ću znati daću znati da jeznati da je došloda je došlo vremeje došlo vreme dadošlo vreme da sevreme da se povučemda se povučem izse povučem iz košarkekad izgubim osećaj za motivacijuizgubim osećaj za motivaciju iosećaj za motivaciju i osećajza motivaciju i osećaj damotivaciju i osećaj da sei osećaj da se dokazujemosećaj da se dokazujem kaoda se dokazujem kao košarkašonda ću znati da jeću znati da je došloznati da je došlo vremeda je došlo vreme daje došlo vreme da sedošlo vreme da se povučemvreme da se povučem izda se povučem iz košarke

Onaj osećaj kad počnu da te smaraju stranice i grupe koje počinju rečima onaj osećaj… -.-
onaj-oseaj-kad-ponu-da-te-smaraju-stranice-i-grupe-koje-poinju-reima-onaj-oseaj
Kad se ljudi slažu sa mnom, uvek imam osećaj da sam negde pogrešio. -Ernest Hemingvej
kad-se-ljudi-slau-mnom-uvek-imam-oseaj-da-sam-negde-pogreio
Kada ga pogodi osećaj bola, neuk čovek oseća dva bola, telesni i mentalni. Ali mudrac, kada ga pogodi osećaj bola oseća samo jedan bol, telesni, ali ne i mentalni. -Buda
kada-ga-pogodi-oseaj-bola-neuk-ovek-osea-dva-bola-telesni-i-mentalni-ali-mudrac-kada-ga-pogodi-oseaj-bola-osea-samo-jedan-bol-telesni-ali-ne-i
Držite se podalje od ljudi koji žele omalovažiti vaše ambicije. Sitne duše to rade svo vreme, a samo zaista veliki ljudi ulivaju vam osećaj da i vi možete postati veliki. -Mark Tven
drite-se-podalje-od-ljudi-koji-ele-omalovaiti-vae-ambicije-sitne-e-to-rade-svo-vreme-a-samo-zaista-veliki-ljudi-ulivaju-vam-oseaj-da-i-vi-moete
Nema ničeg moćnijeg na svetu od ideje do koje je došlo samo vreme. -Viktor Igo
nema-eg-monijeg-na-svetu-od-ideje-do-koje-dolo-samo-vreme