Kad ljudi budu upravljali vladama, vlade im neće biti potrebne. Do tada ćemo biti jebani.


kad-ljudi-budu-upravljali-vladama-vlade-im-nee-biti-potrebne-do-tada-emo-biti-jebani
Čarls bukovskikadljudibuduupravljalivladamavladeimnećebitipotrebnedotadaćemojebanikad ljudiljudi budubudu upravljaliupravljali vladamavlade imim nećeneće bitibiti potrebnedo tadatada ćemoćemo bitibiti jebanikad ljudi buduljudi budu upravljalibudu upravljali vladamavlade im nećeim neće bitineće biti potrebnedo tada ćemotada ćemo bitićemo biti jebanikad ljudi budu upravljaliljudi budu upravljali vladamavlade im neće bitiim neće biti potrebnedo tada ćemo bititada ćemo biti jebanikad ljudi budu upravljali vladamavlade im neće biti potrebnedo tada ćemo biti jebani

Dajte mi četiri godine da učim decu i seme koje tada posejem nikada neće biti iščupano iz korena. -Vladimir Lenjin
dajte-mi-etiri-godine-da-uim-decu-i-seme-koje-tada-posejem-nikada-nee-biti-iupano-iz-korena
Pošto će ljudi živeti duže i biti sve stariji, samo treba da nauče kako da duže budu bebe. -Endi Vorhol
poto-e-ljudi-iveti-e-i-biti-sve-stariji-samo-treba-da-naue-kako-da-e-budu-bebe