Kad mediji počnu da se fokusiraju na seksualni život političara zavucite ruku u svoj džep i zapitajte se ko vam vadi novac iz novčanika.


kad-mediji-ponu-da-se-fokusiraju-na-seksualni-ivot-politiara-zavucite-ruku-u-svoj-dep-i-zapitajte-se-ko-vam-vadi-novac-iz-novanika
noam Čomskikadmedijipočnudasefokusirajunaseksualniživotpolitičarazavuciterukusvojdžepzapitajtekovamvadinovaciznovčanikakad medijimediji počnupočnu dada sese fokusirajufokusiraju nana seksualniseksualni životživot političarapolitičara zavucitezavucite rukuruku uu svojsvoj džepdžep ii zapitajtezapitajte sese koko vamvam vadivadi novacnovac iziz novčanikakad mediji počnumediji počnu dapočnu da seda se fokusirajuse fokusiraju nafokusiraju na seksualnina seksualni životseksualni život političaraživot političara zavucitepolitičara zavucite rukuzavucite ruku uruku u svoju svoj džepsvoj džep idžep i zapitajtei zapitajte sezapitajte se kose ko vamko vam vadivam vadi novacvadi novac iznovac iz novčanikakad mediji počnu damediji počnu da sepočnu da se fokusirajuda se fokusiraju nase fokusiraju na seksualnifokusiraju na seksualni životna seksualni život političaraseksualni život političara zavuciteživot političara zavucite rukupolitičara zavucite ruku uzavucite ruku u svojruku u svoj džepu svoj džep isvoj džep i zapitajtedžep i zapitajte sei zapitajte se kozapitajte se ko vamse ko vam vadiko vam vadi novacvam vadi novac izvadi novac iz novčanikakad mediji počnu da semediji počnu da se fokusirajupočnu da se fokusiraju nada se fokusiraju na seksualnise fokusiraju na seksualni životfokusiraju na seksualni život političarana seksualni život političara zavuciteseksualni život političara zavucite rukuživot političara zavucite ruku upolitičara zavucite ruku u svojzavucite ruku u svoj džepruku u svoj džep iu svoj džep i zapitajtesvoj džep i zapitajte sedžep i zapitajte se koi zapitajte se ko vamzapitajte se ko vam vadise ko vam vadi novacko vam vadi novac izvam vadi novac iz novčanika

Muskarci srećno vam pražnjenje novčanika:)
muskarci-sreno-vam-pranjenje-novanika
Nemojte da vam novac bude motivacija i ne dopustite da gospodari vama. -Opra Vinfri
nemojte-da-vam-novac-bude-motivacija-i-ne-dopustite-da-gospodari-vama
Kapitalizam koristi svoj novac; mi komunisti ga odbacujemo. -Fidel Kastro
kapitalizam-koristi-svoj-novac-mi-komunistiga-odbacujemo
Ako možete da prebrojite svoj novac, nemate milijarde dolara. -Džon Pol Geti
ako-moete-da-prebrojite-svoj-novac-nemate-milijarde-dolara
Najbolji način da povratite svoj novac jeste da ga uložite u alkohol! :D
najbolji-nain-da-povratite-svoj-novac-jeste-da-ga-uloite-u-alkohol-d
Kad se osvrneš na svoj život, otkrićeš da su trenuci koje pamtiš, trenuci u kojima si stvarno živeo, oni trenuci u kojima si postupao u duhu ljubavi. -Henri Drumond
kad-se-osvrne-na-svoj-ivot-otkrie-da-su-trenuci-koje-pamti-trenuci-u-kojima-stvarno-iveo-oni-trenuci-u-kojima-postupao-u-duhu-ljubavi