Kad mi je bilo teško, pominjao sam njeno ime kao u molitvi.Dobar je čovjek, i lijepa žena, ali ono što je samo za mene, to sam sam stvorio. Čak i da je imala velikih mana, ja ih ne bih znao.Potrebna mi je savršena, i ne mogu dopustiti da to ne bude.


kad-mi-bilo-teko-pominjao-sam-njeno-ime-kao-u-molitvidobar-ovjek-i-lijepa-ena-ali-ono-to-samo-za-mene-to-sam-sam-stvorio-ak-i-da-imala-velikih
meša selimovićkadmibilotekopominjaosamnjenoimekaomolitvidobarčovjeklijepaženaalionotosamozamenetostvorioČakdaimalavelikihmanajaihnebihznaopotrebnasavrenamogudopustitibudekad mimi jeje bilobilo teškopominjao samsam njenonjeno imeime kaokao uje čovjeki lijepalijepa ženaali onoono štošto jeje samosamo zaza menesam samsam stvorioČak ii dada jeje imalaimala velikihvelikih manaja ihih nene bihmi jeje savršenai nene mogumogu dopustitidopustiti dane budekad mi jemi je biloje bilo teškopominjao sam njenosam njeno imenjeno ime kaoime kao ui lijepa ženaali ono štoono što ješto je samoje samo zasamo za menesam sam stvorioČak i dai da jeda je imalaje imala velikihimala velikih manaja ih neih ne bihmi je savršenai ne mogune mogu dopustitimogu dopustiti dada to ne

Ja ću ti reći da sam oženjen, da imam dvoje dece, da sam sretan i da je sve onako kako sam zamislio. Kad krenem, samo ću ti šapnuti na uho, da sam kćerki dao ime po tebi. -Đorđe Balašević
ja-u-ti-rei-da-sam-oenjen-da-imam-dvoje-dece-da-sam-sretan-i-da-sve-onako-kako-sam-zamislio-kad-krenem-samo-u-ti-apnuti-na-uho-da-sam-kerki-dao-ime