Kad nema pravog života, čovek živi od priviđenja.


kad-nema-pravog-ivota-ovek-ivi-od-privienja
Čehovkadnemapravogživotačovekživiodpriviđenjakad nemanema pravogpravog životačovek živiživi odod priviđenjakad nema pravognema pravog životačovek živi odživi od priviđenjakad nema pravog životačovek živi od priviđenja

Kad nema pravog života, čovek živi od fatamorgane. -Anton Čehov
kad-nema-pravog-ivota-ovek-ivi-od-fatamorgane
Nije dostojan života onaj tko nema nijednog pravog prijatelja. -Demokrit
nije-dostojan-ivota-onaj-tko-nema-nijednog-pravog-prijatelja