Kad nemaš ništa za reći, ne govori.


kad-nema-za-rei-ne-govori
charles caleb coltonkadnemanitazarećinegovorikad nemašnemaš ništaništa zaza rećine govorikad nemaš ništanemaš ništa zaništa za rećikad nemaš ništa zanemaš ništa za rećikad nemaš ništa za reći