Kad čoek sedi jedan sat s lepom devojkom, to vam se čini kao minut. Ali neka sedi jednu minutu na vrućoj peći - to je duže od jednog sata: To je relativnost.


kad-oek-sedi-jedan-sat-s-lepom-devojkom-to-vam-se-ini-kao-minut-ali-neka-sedi-jednu-minutu-na-vruoj-pei-to-e-od-jednog-sata-to-relativnost
albert ajnštajnkadčoeksedijedansatlepomdevojkomtovamsečinikaominutalinekajednuminutunavrućojpećidužeodjednogsatatorelativnostkad čoekčoek sedisedi jedanjedan satsat ss lepomlepom devojkomvam sese činičini kaokao minutali nekaneka sedisedi jednujednu minutuminutu nana vrućojvrućoj pećipećije dužeduže odod jednogjednog sataje relativnostkad čoek sedičoek sedi jedansedi jedan satjedan sat ssat s lepoms lepom devojkomvam se činise čini kaočini kao minutali neka sedineka sedi jednusedi jednu minutujednu minutu naminutu na vrućojna vrućoj pećivrućoj pećije duže odduže od jednogod jednog sata

Kad čovek sedi jedan sat sa lepom devojkom, to vam se čini kao minut. Ali neka sedi jednu minutu na vrućoj peći – to je duže od jednog sata: To je relativnost. -Albert Ajnštajn
kad-ovek-sedi-jedan-sat-lepom-devojkom-to-vam-se-ini-kao-minut-ali-neka-sedi-jednu-minutu-na-vruoj-pei-to-e-od-jednog-sata-to-relativnost
Mirno, prijatelju, sedi i moje reči slušaj. -Homer
mirno-prijatelju-sedi-i-moje-rei-sluaj
Ljubav je kada decko dopusti devojci da mu sedi u krilu iako je debela.
ljubav-kada-decko-dopusti-devojci-da-mu-sedi-u-krilu-iako-debela
Učiteljica zadala temu za pismeni zadatak: Da sam direktor… Svi pišu, samo Perica sedi skrštenih ruku. – A što ti ne pišeš, ...
uiteljica-zadala-temu-za-pismeni-zadatak-da-sam-direktor-svi-piu-samo-perica-sedi-skrtenih-ruku-a-to-ti-ne-pie
Pogledam na sat: 9:05, pogledam za pola sata 9:06 AAAAAA ta Å¡kola…
pogledam-na-sat-905-pogledam-za-pola-sata-906-aaaaaa-kola