Kad čovek izadje iz kuće, tek onda sazna šta je u njoj ostavio.


kad-ovek-izadje-iz-kue-tek-onda-sazna-u-njoj-ostavio
holandske poslovicekadčovekizadjeizkućetekondasaznatanjojostaviokad čovekčovek izadjeizadje iziz kućetek ondaonda saznasazna štau njojnjoj ostaviokad čovek izadječovek izadje izizadje iz kućetek onda saznaonda sazna štasazna šta jeje u njoju njoj ostaviokad čovek izadje izčovek izadje iz kućetek onda sazna štaonda sazna šta jesazna šta je ušta je u njojje u njoj ostaviokad čovek izadje iz kućetek onda sazna šta jeonda sazna šta je usazna šta je u njojšta je u njoj ostavio

Kad se neko nalazi u opasnosti, treba ga prvo spasiti, a tek onda pitati kako je u nju dospeo. -Nemačka poslovica
kad-se-neko-nalazi-u-opasnosti-treba-ga-prvo-spasiti-a-tek-onda-pitati-kako-u-nju-dospeo
Ništavilo, šta bi bilo da te nije? Da odjednom nekud nestaneš iz svega, bi li tek onda bio bez ičega? -Matija Bećković
nitavilo-bi-bilo-da-te-nije-da-odjednom-nekud-nestane-iz-svega-bi-li-tek-onda-bio-bez-iega
Neke žene ne znaju šta zaslužuju…Neki muškarci  ne znaju šta imaju…Žene odlaze nakon što shvate, a muškarci tek onda shvate…
neke-ene-ne-znaju-zasluujuneki-mukarci-ne-znaju-imajuene-odlaze-nakon-to-shvate-a-mukarci-tek-onda-shvate