Kad sam bio dečak verovao sam u Boga, ali sad ne moram da više verujem, jer znam da Bog postoji.


kad-sam-bio-deak-verovao-sam-u-boga-ali-sad-ne-moram-da-vie-verujem-jer-znam-da-bog-postoji
nikolaj velimirovićkadsambiodečakverovaobogaalisadnemoramdavieverujemjerznambogpostojikad samsam biobio dečakdečak verovaoverovao samsam uu bogaali sadsad nene morammoram dada viševiše verujemjer znamznam dada bogbog postojikad sam biosam bio dečakbio dečak verovaodečak verovao samverovao sam usam u bogaali sad nesad ne moramne moram damoram da višeda više verujemjer znam daznam da bogda bog postojikad sam bio dečaksam bio dečak verovaobio dečak verovao samdečak verovao sam uverovao sam u bogaali sad ne moramsad ne moram dane moram da višemoram da više verujemjer znam da bogznam da bog postojikad sam bio dečak verovaosam bio dečak verovao sambio dečak verovao sam udečak verovao sam u bogaali sad ne moram dasad ne moram da višene moram da više verujemjer znam da bog postoji

Kad sam bio mlad, verovao sam da je novac najvažnija stvar u životu. Sad kad sam ostario – to znam. -Oskar Vajld
kad-sam-bio-mlad-verovao-sam-da-novac-najvanija-stvar-u-ivotu-sad-kad-sam-ostario-to-znam
Naučila sam da verujem u Boga i da u njemu vidim svoju snagu. Odavno sam odlučila da ću biti slobodna osoba i da se neću bojati. Oduvek sam osećala da je moje pravo da se branim ako mogu. -Roza Parks
nauila-sam-da-verujem-u-boga-i-da-u-njemu-vidim-svoju-snagu-odavno-sam-odluila-da-u-biti-slobodna-osoba-i-da-se-neu-bojati-oduvek-sam-oseala-da-moje
Išao sam u Zimbabve. Sada znam kako se belci osećaju u Americi – opusteno! To znam, jer kada sam čuo policijsku sirenu tamo, znao sam da nije zbog mene. -Ričard Prajor
iao-sam-u-zimbabve-sada-znam-kako-se-belci-oseaju-u-americi-opusteno-to-znam-jer-kada-sam-uo-policijsku-sirenu-tamo-znao-sam-da-nije-zbog-mene
Ako postoji Bog, onda je preko potrebno da on bude pravedan, jer ako to ne bi bio, bio bi gori i nesavršeniji od svih bića. -Monteskje
ako-postoji-bog-onda-preko-potrebno-da-on-bude-pravedan-jer-ako-to-ne-bi-bio-bio-bi-gori-i-nesavreniji-od-svih-bia