Kad sam bio mlad, verovao sam da je novac najvažnija stvar u životu. Sad kad sam ostario – to znam.


kad-sam-bio-mlad-verovao-sam-da-novac-najvanija-stvar-u-ivotu-sad-kad-sam-ostario-to-znam
oskar vajldkadsambiomladverovaodanovacnajvažnijastvarživotusadkadostariotoznamkad samsam biobio mladverovao samsam dada jeje novacnovac najvažnijanajvažnija stvarstvar uu životusad kadkad samsam ostarioostario –kad sam biosam bio mladverovao sam dasam da jeda je novacje novac najvažnijanovac najvažnija stvarnajvažnija stvar ustvar u životusad kad samkad sam ostariosam ostario –– to znamkad sam bio mladverovao sam da jesam da je novacda je novac najvažnijaje novac najvažnija stvarnovac najvažnija stvar unajvažnija stvar u životusad kad sam ostariokad sam ostario –ostario – to znamverovao sam da je novacsam da je novac najvažnijada je novac najvažnija stvarje novac najvažnija stvar unovac najvažnija stvar u životusad kad sam ostario –sam ostario – to znam

Dok sam bio mali vjerovao sam da je novac najvažnija stvar na svijetu. Sada kada sam odrastao, sada to znam.Kad sam bio dečak verovao sam u Boga, ali sad ne moram da više verujem, jer znam da Bog postoji.Kao dijete idealizirao sam sportaše pobjednike. Jedna je stvar idealizirati heroje, a potpuno druga stvar je zamišljati sebe na njihovom mjestu. Kad sam vidio izvanredne ljude, rekao sam sebi: Ja mogu biti na tom mjestu.I zauvijek sam ostao gladan ljubavi i pažnje: niko me u životu nije mogao iznenaditi grubošću i uvjek sam je očekivao, a svako me mogao pridobiti pa i prevariti pitomošću, nježnošću, prijateljstvom, pa i kad bih se prevario, opet sam uvijek bio spreman da naletim na isti mamac.Uvijek sam se čudio kad je ko pisao pismo tamo gdje bi se riječima izraziti mogao. Sad vidim da nisam imao pravo. Sad najbolje vidim da ima stvari, koje se ni riječima i pismom dovoljno kazati ne dadu, a zatajiti, prećutati, nikako (…) Budite mi zdravi – sam se čudim odkud sam nehotice pismo ovo poljubio.Nisam htio ni jesti, ni piti, odbio sam kad me nudila, htio sam biti drugačiji od ostalih, zato sam bio isti.