Kad se drvetu potkreše krošnja, iz stabla izbijaju novi izdanci. Tako se često i duša obolela u cvatu vraća u prolećno doba začetka i detinjstva prožetog slutnjama, kao da će tu otkriti nove nade i nastaviti prekinutu nit života. Izdanci sočno i naglo bujaju iz stabla, ali je to samo prividni život i iz njega nikad neće izrasti krošnja.


kad-se-drvetu-potkree-kronja-iz-stabla-izbijaju-novi-izdanci-tako-se-esto-i-a-obolela-u-cvatu-vraa-u-proleno-doba-zaetka-i-detinjstva-proetog
herman hesekadsedrvetupotkreekronjaizstablaizbijajunoviizdancitakočestoduaobolelacvatuvraćaprolećnodobazačetkadetinjstvaprožetogslutnjamakaodaćeotkritinovenadenastavitiprekinutunitživotaizdancisočnonaglobujajustablaalitosamoprividniživotnjeganikadnećeizrastikronjakad sese drvetudrvetu potkrešepotkreše krošnjaiz stablastabla izbijajuizbijaju novinovi izdancitako sese čestočesto ii dušaduša obolelaobolela uu cvatucvatu vraćavraća uu prolećnoprolećno dobadoba začetkazačetka ii detinjstvadetinjstva prožetogprožetog slutnjamakao dada ćetu otkritiotkriti novenove nadenade ii nastavitinastaviti prekinutuprekinutu nitnit životaizdanci sočnosočno ii naglonaglo bujajubujaju iziz stablaali jesamo prividniprividni životživot ii iziz njeganjega nikadnikad nećeneće izrastiizrasti krošnjakad se drvetuse drvetu potkrešedrvetu potkreše krošnjaiz stabla izbijajustabla izbijaju noviizbijaju novi izdancitako se čestose često ičesto i dušai duša oboleladuša obolela uobolela u cvatuu cvatu vraćacvatu vraća uvraća u prolećnou prolećno dobaprolećno doba začetkadoba začetka izačetka i detinjstvai detinjstva prožetogdetinjstva prožetog slutnjamakao da ćeda će tuće tu otkrititu otkriti noveotkriti nove nadenove nade inade i nastavitii nastaviti prekinutunastaviti prekinutu nitprekinutu nit životaizdanci sočno isočno i nagloi naglo bujajunaglo bujaju izbujaju iz stablaje to samosamo prividni životprividni život iživot i izi iz njegaiz njega nikadnjega nikad nećenikad neće izrastineće izrasti krošnja

Ratovi ovde nikad ne razreše ni jedno staro pitanje. Nego uvedu nove teme i nove probleme koje će ''razrešiti
ratovi-ovde-nikad-ne-razree-jedno-staro-pitanje-nego-uvedu-nove-teme-i-nove-probleme-koje-e-razreiti-novi-rat
Ko je besposličario u doba setve, tome u doba žetve srp neće biti potreban! -Indijska poslovica
ko-besposliario-u-doba-setve-tome-u-doba-etve-srp-nee-biti-potreban