Kad se muž i žena razidju, oni često postaju neprijatelji.


kad-se-mu-i-ena-razidju-oni-esto-postaju-neprijatelji
korejske poslovicekadsemužženarazidjuoničestopostajuneprijateljikad sese mužmuž ii ženažena razidjuoni čestočesto postajupostaju neprijateljikad se mužse muž imuž i ženai žena razidjuoni često postajučesto postaju neprijateljikad se muž ise muž i ženamuž i žena razidjuoni često postaju neprijateljikad se muž i ženase muž i žena razidju

Kad žena kaže: Spremna sam za 5 minuta… to je isto kao i kad muž kaže: Evo dolazim kući za 5 minuta :)
kad-ena-kae-spremna-sam-za-5-minuta-to-isto-kao-i-kad-mu-kae-evo-dolazim-kui-za-5-minuta
Opasni su samo oni neprijatelji koje ne možete prepoznati. -Šarl de Gol
opasni-su-samo-oni-neprijatelji-koje-ne-moete-prepoznati