Kad se neko nalazi u opasnosti, treba ga prvo spasiti, a tek onda pitati kako je u nju dospeo.


kad-se-neko-nalazi-u-opasnosti-treba-ga-prvo-spasiti-a-tek-onda-pitati-kako-u-nju-dospeo
nemačka poslovicakadsenekonalaziopasnostitrebagaprvospasititekondapitatikakonjudospeokad sese nekoneko nalazinalazi uu opasnostitreba gaga prvoprvo spasititek ondaonda pitatipitati kakokako jeu njunju dospeokad se nekose neko nalazineko nalazi unalazi u opasnostitreba ga prvoga prvo spasitia tek ondatek onda pitationda pitati kakopitati kako jekako je uje u njuu nju dospeokad se neko nalazise neko nalazi uneko nalazi u opasnostitreba ga prvo spasitia tek onda pitatitek onda pitati kakoonda pitati kako jepitati kako je ukako je u njuje u nju dospeokad se neko nalazi use neko nalazi u opasnostia tek onda pitati kakotek onda pitati kako jeonda pitati kako je upitati kako je u njukako je u nju dospeo

Iskustvo je nemilosrdan učitelj: prvo nam da „packe”, pa nas tek onda uči kako treba postupiti. -Bertrand Rasel
iskustvo-nemilosrdan-uitelj-prvo-nam-da-packe-pa-nas-tek-onda-ui-kako-treba-postupiti
Iskustvo je nemilosrdan učitelj: prvo nam da „packe, pa nas tek onda uči kako treba postupiti. -Bertrand Rasel
iskustvo-nemilosrdan-uitelj-prvo-nam-da-packe-pa-nas-tek-onda-ui-kako-treba-postupiti
Iskustvo je nemilosrdan učitelj: prvo nam da packe, pa nas tek onda uči kako treba postupiti. -Bertrand Rasel
iskustvo-nemilosrdan-uitelj-prvo-nam-da-packe-pa-nas-tek-onda-ui-kako-treba-postupiti
Kad neka žena kupuje mušku košulju, onda je zaljubljena. Kad je pegla, onda je udata. Ako pri tome i peva, ona je i prvo i drugo. -Salvador Dali
kad-neka-ena-kupuje-muku-koulju-onda-zaljubljena-kad-pegla-onda-udata-ako-pri-tome-i-peva-ona-i-prvo-i-drugo
Pravedan sudija prvo ispituje predmet, a tek onda osobu. -Italijanske poslovice
pravedan-sudija-prvo-ispituje-predmet-a-tek-onda-osobu
Kad god nas smrt iznenadi biće dobrodošla ukoliko je naš ratni poklič dospeo makar do jednog uha koje sluša i jedne ruke koja će se ispružiti kako bi preuzela naše oružje. -Če Gevara
kad-god-nas-smrt-iznenadi-bie-dobrodo-ukoliko-na-ratni-pokli-dospeo-makar-do-jednog-uha-koje-slua-i-jedne-ruke-koja-e-se-ispruiti-kako-bi-preuzela