Kad se neko nalazi u opasnosti, treba ga prvo spasiti, a tek onda pitati kako je u nju dospeo.


kad-se-neko-nalazi-u-opasnosti-treba-ga-prvo-spasiti-a-tek-onda-pitati-kako-u-nju-dospeo
nemačka poslovicakadsenekonalaziopasnostitrebagaprvospasititekondapitatikakonjudospeokad sese nekoneko nalazinalazi uu opasnostitreba gaga prvoprvo spasititek ondaonda pitatipitati kakokako jeu njunju dospeokad se nekose neko nalazineko nalazi unalazi u opasnostitreba ga prvoga prvo spasitia tek ondatek onda pitationda pitati kakopitati kako jekako je uje u njuu nju dospeokad se neko nalazise neko nalazi uneko nalazi u opasnostitreba ga prvo spasitia tek onda pitatitek onda pitati kakoonda pitati kako jepitati kako je ukako je u njuje u nju dospeokad se neko nalazi use neko nalazi u opasnostia tek onda pitati kakotek onda pitati kako jeonda pitati kako je upitati kako je u njukako je u nju dospeo

Iskustvo je nemilosrdan učitelj: prvo nam da „packe”, pa nas tek onda uči kako treba postupiti.Iskustvo je nemilosrdan učitelj: prvo nam da „packe, pa nas tek onda uči kako treba postupiti.Iskustvo je nemilosrdan učitelj: prvo nam da packe, pa nas tek onda uči kako treba postupiti.Kad neka žena kupuje mušku košulju, onda je zaljubljena. Kad je pegla, onda je udata. Ako pri tome i peva, ona je i prvo i drugo.Pravedan sudija prvo ispituje predmet, a tek onda osobu.Kad god nas smrt iznenadi biće dobrodošla ukoliko je naš ratni poklič dospeo makar do jednog uha koje sluša i jedne ruke koja će se ispružiti kako bi preuzela naše oružje.