Kad se čovek rodi, celi svet se raduje, a samo on plače. Treba živjeti tako da, kad umre, celi svet plače, a samo on se raduje.


kad-se-ovek-rodi-celi-svet-se-raduje-a-samo-on-plae-treba-ivjeti-tako-da-kad-umre-celi-svet-plae-a-samo-on-se-raduje
patrijarh pavlekadsečovekrodicelisvetradujesamoonplačetrebaživjetitakodakadumreplačeradujekad sese čovekčovek rodiceli svetsvet sese radujesamo onon plačetreba živjetiživjeti takotako dakad umreceli svetsvet plačesamo onon sese radujekad se čovekse čovek rodiceli svet sesvet se radujea samo onsamo on plačetreba živjeti takoživjeti tako daceli svet plačea samo onsamo on seon se radujekad se čovek rodiceli svet se radujea samo on plačetreba živjeti tako daa samo on sesamo on se radujea samo on se raduje

Kad se čovek rodi, ceo svet se raduje, a samo on plače. Ali treba da živi tako da, kad umre, ceo svet plače, a samo on se raduje. -Patrijarh Pavle
kad-se-ovek-rodi-ceo-svet-se-raduje-a-samo-on-plae-ali-treba-da-ivi-tako-da-kad-umre-ceo-svet-plae-a-samo-on-se-raduje
Pruži mi ruku i samo za čas budi mi prijatelj, otac, sin, drag čovjek, čija me blizina raduje. -Meša Selimović
prui-mi-ruku-i-samo-za-as-budi-mi-prijatelj-otac-sin-drag-ovjek-ija-me-blizina-raduje