Kad se uzme koliko na svijetu ima glupana, luđaka, podlaca i bezličnih ljudi, čovjek izgubi svaku ljubav za život u tako otrovnom zraku.


kad-se-uzme-koliko-na-svijetu-ima-glupana-luaka-podlaca-i-bezlinih-ljudi-ovjek-izgubi-svaku-ljubav-za-ivot-u-tako-otrovnom-zraku
jovan dučićkadseuzmekolikonasvijetuimaglupanaluđakapodlacabezličnihljudičovjekizgubisvakuljubavzaživottakootrovnomzrakukad sese uzmeuzme kolikokoliko nana svijetusvijetu imaima glupanapodlaca ii bezličnihbezličnih ljudičovjek izgubiizgubi svakusvaku ljubavljubav zaza životživot uu takotako otrovnomotrovnom zrakukad se uzmese uzme kolikouzme koliko nakoliko na svijetuna svijetu imasvijetu ima glupanapodlaca i bezličnihi bezličnih ljudičovjek izgubi svakuizgubi svaku ljubavsvaku ljubav zaljubav za životza život uživot u takou tako otrovnomtako otrovnom zrakukad se uzme kolikose uzme koliko nauzme koliko na svijetukoliko na svijetu imana svijetu ima glupanapodlaca i bezličnih ljudičovjek izgubi svaku ljubavizgubi svaku ljubav zasvaku ljubav za životljubav za život uza život u takoživot u tako otrovnomu tako otrovnom zrakukad se uzme koliko nase uzme koliko na svijetuuzme koliko na svijetu imakoliko na svijetu ima glupanačovjek izgubi svaku ljubav zaizgubi svaku ljubav za životsvaku ljubav za život uljubav za život u takoza život u tako otrovnomživot u tako otrovnom zraku

Lukavost još nije dokaz pameti. Ima glupana pa čak i luđaka koji su izvanredno lukavi.Kad izgubi svaku nadu, kad ga iznevere sve igre na sreću, čoveka proglase milionitim posetiocem i poklone mu čajnik, radio-aparat ili kolekciju deterdženata.Ulizice to su za mene najgoru ljudi na svijetu, najštetniji, najpokvareniji. Oni podržavaju svaku vlast, oni i jesu vlast, oni siju strah bez milosti, bez ikakvog obzira, hladni kao led, oštri kao nož, kao psi vjerni svakoj državi, kao kurve nevjerni svakom pojedincu, najmanje ljudi od svih ljudi. Dok njih bude nema sreće na svijetu, jer će uništiti sve što je istinska ljudska vrijednost.Svaki čovjek dobro zna da na svijetu živi samo jednom, da je on nešto jedinstveno, i da ni u najrjeđem slučaju ne može od tako divne šarolike raznovrsnosti po drugi put nastati nešto tako jedinstveno kao što je on.Kad svaku ljubav unapred prezalis i na svoj zivot tri tacke stavis …Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa svijeta. To ne može biti.