Kad se uzme koliko na svijetu ima glupana, luđaka, podlaca i bezličnih ljudi, čovjek izgubi svaku ljubav za život u tako otrovnom zraku.


kad-se-uzme-koliko-na-svijetu-ima-glupana-luaka-podlaca-i-bezlinih-ljudi-ovjek-izgubi-svaku-ljubav-za-ivot-u-tako-otrovnom-zraku
jovan dučićkadseuzmekolikonasvijetuimaglupanaluđakapodlacabezličnihljudičovjekizgubisvakuljubavzaživottakootrovnomzrakukad sese uzmeuzme kolikokoliko nana svijetusvijetu imaima glupanapodlaca ii bezličnihbezličnih ljudičovjek izgubiizgubi svakusvaku ljubavljubav zaza životživot uu takotako otrovnomotrovnom zrakukad se uzmese uzme kolikouzme koliko nakoliko na svijetuna svijetu imasvijetu ima glupanapodlaca i bezličnihi bezličnih ljudičovjek izgubi svakuizgubi svaku ljubavsvaku ljubav zaljubav za životza život uživot u takou tako otrovnomtako otrovnom zrakukad se uzme kolikose uzme koliko nauzme koliko na svijetukoliko na svijetu imana svijetu ima glupanapodlaca i bezličnih ljudičovjek izgubi svaku ljubavizgubi svaku ljubav zasvaku ljubav za životljubav za život uza život u takoživot u tako otrovnomu tako otrovnom zrakukad se uzme koliko nase uzme koliko na svijetuuzme koliko na svijetu imakoliko na svijetu ima glupanačovjek izgubi svaku ljubav zaizgubi svaku ljubav za životsvaku ljubav za život uljubav za život u takoza život u tako otrovnomživot u tako otrovnom zraku

Lukavost još nije dokaz pameti. Ima glupana pa čak i luđaka koji su izvanredno lukavi. -Aleksandar Sergejevič Puškin
lukavost-jo-nije-dokaz-pameti-ima-glupana-pa-ak-i-luaka-koji-su-izvanredno-lukavi
Kad izgubi svaku nadu, kad ga iznevere sve igre na sreću, čoveka proglase milionitim posetiocem i poklone mu čajnik, radio-aparat ili kolekciju deterdženata. -Matija Bećković
kad-izgubi-svaku-nadu-kad-ga-iznevere-sve-igre-na-sreu-oveka-proglase-milionitim-posetiocem-i-poklone-mu-ajnik-radioaparat-ili-kolekciju-deterdenata
Kad svaku ljubav unapred prezalis i na svoj zivot tri tacke stavis …
kad-svaku-ljubav-unapred-prezalis-i-na-svoj-zivot-tri-tacke-stavis