Kad se vidim u ogledalo, razumem zašto me sve devojke mrze…i ja bih mrzila devojku koja tako dobro izgleda… ;)


kad-se-vidim-u-ogledalo-razumem-zato-me-sve-devojke-mrzei-ja-bih-mrzila-devojku-koja-tako-dobro-izgleda
kadsevidimogledalorazumemzatomesvedevojkemrze…ijabihmrziladevojkukojatakodobroizgleda…kad sese vidimvidim uu ogledalorazumem zaštozašto meme svesve devojkedevojke mrze…imrze…i jaja bihbih mrzilamrzila devojkudevojku kojakoja takotako dobrodobro izgleda…kad se vidimse vidim uvidim u ogledalorazumem zašto mezašto me sveme sve devojkesve devojke mrze…idevojke mrze…i jamrze…i ja bihja bih mrzilabih mrzila devojkumrzila devojku kojadevojku koja takokoja tako dobrotako dobro izgleda…kad se vidim use vidim u ogledalorazumem zašto me svezašto me sve devojkeme sve devojke mrze…isve devojke mrze…i jadevojke mrze…i ja bihmrze…i ja bih mrzilaja bih mrzila devojkubih mrzila devojku kojamrzila devojku koja takodevojku koja tako dobrokoja tako dobro izgleda…kad se vidim u ogledalorazumem zašto me sve devojkezašto me sve devojke mrze…ime sve devojke mrze…i jasve devojke mrze…i ja bihdevojke mrze…i ja bih mrzilamrze…i ja bih mrzila devojkuja bih mrzila devojku kojabih mrzila devojku koja takomrzila devojku koja tako dobrodevojku koja tako dobro izgleda…

Ima veoma malo ljudi koji će, kad se pogledaju u ogledalo, reći „Ovo osoba koju vidim je grozno čudovište“ umesto toga, oni smisle neku konstrukciju koja opravdava sve što rade.Hteo sam tako živeti da ne počinim ni jedne greške, preduzeo sam da ću se boriti protiv svake slabosti. Budući da sam znao ili sam barem mislio da znam šta je dobro, a šta je zlo, nisam ni mogao predstaviti zašto ne bih mogao uvek dobro činiti, a zlo izbegavati.Jednog dana zastaćete negde na sred neke dobro poznate ulice, pogledaćete u nebo i razumećete zašto se sve baš tako desilo. Duboko ćete udahnuti novi život i hrabrim koracima krenuti dalje, i najzad shvatiti da je život previše kratak da biste bili nesretni.Jednog dana zastaćete negde na sred neke dobro poznate ulice, pogledaćete u nebo  i razumećete zašto se sve baš tako desilo. Duboko ćete udahnuti novi život i hrabrim koracima krenuti dalje, i najzad shvatiti da je život previše kratak da biste bili nesretni.I tako idem ja,sve normalno,vidim NJEGA i…i ne znam sta je bilo posle. :DUpoznao sam devojku koja prica tako brzo da sam na kraju svake recenice ocekivao da mi kaze da se posavetujem sa lekarom ili farmaceutom xD