Kad slušaš jednu pesmu neprekidno tri dana,nešto nije u redu ili sa tobom ili sa pesmom ili sa ta tri dana


kad-slua-jednu-pesmu-neprekidno-tri-dananeto-nije-u-redu-ili-tobom-ili-pesmom-ili-tri-dana
kadsluajednupesmuneprekidnotridananetonijereduilitobompesmomdanakad slušašslušaš jednujednu pesmupesmu neprekidnoneprekidno trinije uu reduredu iliili sasa tobomtobom iliili sasa pesmompesmom iliili sata tritri danakad slušaš jednuslušaš jednu pesmujednu pesmu neprekidnopesmu neprekidno trinije u reduu redu iliredu ili saili sa tobomsa tobom ilitobom ili saili sa pesmomsa pesmom ilipesmom ili saili sa tasa ta trita tri danakad slušaš jednu pesmuslušaš jednu pesmu neprekidnojednu pesmu neprekidno trinije u redu iliu redu ili saredu ili sa tobomili sa tobom ilisa tobom ili satobom ili sa pesmomili sa pesmom ilisa pesmom ili sapesmom ili sa taili sa ta trisa ta tri danakad slušaš jednu pesmu neprekidnoslušaš jednu pesmu neprekidno trinije u redu ili sau redu ili sa tobomredu ili sa tobom iliili sa tobom ili sasa tobom ili sa pesmomtobom ili sa pesmom iliili sa pesmom ili sasa pesmom ili sa tapesmom ili sa ta triili sa ta tri dana

Ima mnogo samih žena na svetu sa jednim, dva ili tri deteta. I čovek se pita, kud su muževi otišli ili kud su ljubavnici otišlii ostavili iza sebe sve te ruke, oči, stopala i glasove. -Čarls Bukovski
ima-mnogo-samih-ena-na-svetu-jednim-dva-ili-tri-deteta-i-ovek-se-pita-kud-su-muevi-otili-ili-kud-su-ljubavnici-otilii-ostavili-iza-sebe-sve-te-ruke