Kad ti izmisli više puta izgovor kad treba da se vidite, onda nemaš tu šta više da tražiš, jer vreme se lako stvori ako se nešto baš želi.


kad-ti-izmisli-vie-puta-izgovor-kad-treba-da-se-vidite-onda-nema-vie-da-trai-jer-vreme-se-lako-stvori-ako-se-neto-ba-eli
kadtiizmislivieputaizgovorkadtrebadaseviditeondanematatražijervremelakostvoriakonetobaželikad titi izmisliizmisli viševiše putaputa izgovorkad trebatreba dada sese viditeonda nemašnemaš tušta viševiše dada tražišjer vremevreme sese lakolako stvoristvori akoako sese neštonešto bašbaš želikad ti izmisliti izmisli višeizmisli više putaviše puta izgovorputa izgovor kadizgovor kad trebakad treba datreba da seda se viditeonda nemaš tunemaš tu štatu šta višešta više daviše da tražišjer vreme sevreme se lakose lako stvorilako stvori akostvori ako seako se neštose nešto bašnešto baš želikad ti izmisli višeti izmisli više putaizmisli više puta izgovorviše puta izgovor kadputa izgovor kad trebaizgovor kad treba dakad treba da setreba da se viditeonda nemaš tu štanemaš tu šta višetu šta više dašta više da tražišjer vreme se lakovreme se lako stvorise lako stvori akolako stvori ako sestvori ako se neštoako se nešto bašse nešto baš želikad ti izmisli više putati izmisli više puta izgovorizmisli više puta izgovor kadviše puta izgovor kad trebaputa izgovor kad treba daizgovor kad treba da sekad treba da se viditeonda nemaš tu šta višenemaš tu šta više datu šta više da tražišjer vreme se lako stvorivreme se lako stvori akose lako stvori ako selako stvori ako se neštostvori ako se nešto bašako se nešto baš želi

U ljubavi se oseća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi, i kaže i ono u šta ni sami ne verujemo. -Jovan Dučić
u-ljubavi-se-osea-vie-nego-to-treba-pati-vie-nego-to-se-misli-sanja-vie-nego-to-se-ivi-i-kae-i-ono-u-sami-ne-verujemo
Ako ne pomažeš roditelje dok su živi, šta ti vredi da im prinosiš žrtve onda kad ih više nema. -Kineske poslovice
ako-ne-pomae-roditelje-dok-su-ivi-ti-vredi-da-im-prinosi-rtve-onda-kad-ih-vie-nema