Kad umrem, samo će mi biti žao ptica, jer sve vreme sam sanjao letove, pa ono drugo za mene nije imalo naročitog smisla i značenja.


kad-umrem-samo-e-mi-biti-ao-ptica-jer-sve-vreme-sam-sanjao-letove-pa-ono-drugo-za-mene-nije-imalo-naroitog-smisla-i-znaenja
miroslav mika antićkadumremsamoćemibitižaopticajersvevremesamsanjaoletovepaonodrugozamenenijeimalonaročitogsmislaznačenjakad umremsamo ćeće mimi bitibiti žaožao pticajer svesve vremevreme samsam sanjaosanjao letovepa onoono drugodrugo zaza menemene nijenije imaloimalo naročitognaročitog smislasmisla ii značenjasamo će miće mi bitimi biti žaobiti žao pticajer sve vremesve vreme samvreme sam sanjaosam sanjao letovepa ono drugoono drugo zadrugo za meneza mene nijemene nije imalonije imalo naročitogimalo naročitog smislanaročitog smisla ismisla i značenjasamo će mi bitiće mi biti žaomi biti žao pticajer sve vreme samsve vreme sam sanjaovreme sam sanjao letovepa ono drugo zaono drugo za menedrugo za mene nijeza mene nije imalomene nije imalo naročitognije imalo naročitog smislaimalo naročitog smisla inaročitog smisla i značenjasamo će mi biti žaoće mi biti žao pticajer sve vreme sam sanjaosve vreme sam sanjao letovepa ono drugo za meneono drugo za mene nijedrugo za mene nije imaloza mene nije imalo naročitogmene nije imalo naročitog smislanije imalo naročitog smisla iimalo naročitog smisla i značenja

Svete, kad umrem, sačuvaj u svojoj tišini samo jednu reč za mene: Voleo sam. -Rabindranat Tagor
svete-kad-umrem-uvaj-u-svojoj-tiini-samo-jednu-re-za-mene-voleo-sam
Kad je vređaš, pomisli – ona mene nije vređala. Kad vičeš, seti se – ona nije dizala glas na mene. Kad lažeš, seti se – ona mene nije lagala. Al’ ...
kad-vrea-pomisli-ona-mene-nije-vreala-kad-vie-seti-se-ona-nije-dizala-glas-na-mene-kad-e-seti-se-ona-mene-nije-lagala-al
Ja samo ne želim da umrem baš sasvim sam. To nije previše što tražim. Bilo bi lepo da imam nekoga ko brine o meni zbog toga ko sam ja, a ne samo zbog mog novca. -Ričard Prajor
ja-samo-ne-elim-da-umrem-ba-sasvim-sam-to-nije-previe-to-traim-bilo-bi-lepo-da-imam-nekoga-ko-brine-o-meni-zbog-toga-ko-sam-ja-a-ne-samo-zbog-mog