Kad vidiš čoveka suviše sigurna u sebe i u ono što kaže, hitra i slatka na reči, koji ti nudi što mu ne tražiš, odobrava što kažeš, a ostaje pri onom što je namislio, znaj da je kurva i bezdušnik, i kloni ga se koliko možeš.


kad-vidi-oveka-suvie-sigurna-u-sebe-i-u-ono-to-kae-hitra-i-slatka-na-rei-koji-ti-nudi-to-mu-ne-trai-odobrava-to-kae-a-ostaje-pri-onom-to-namislio
ivo andrićkadvidičovekasuviesigurnasebeonotokažehitraslatkanarečikojitinudimunetražiodobravakažeostajeprionomnamislioznajdakurvabezdunikklonigasekolikomožekad vidišvidiš čovekačoveka suvišesuviše sigurnasigurna uu sebesebe iu onoono štošto kažehitra ii slatkaslatka nana rečikoji titi nudinudi štošto mumu nene tražišodobrava štošto kažešostaje pripri onomonom štošto jeje namislioznaj dada jeje kurvakurva ii bezdušniki klonikloni gaga sese kolikokoliko možeškad vidiš čovekavidiš čoveka suvišečoveka suviše sigurnasuviše sigurna usigurna u sebeu sebe isebe i ui u onou ono štoono što kažehitra i slatkai slatka naslatka na rečikoji ti nuditi nudi štonudi što mušto mu nemu ne tražišodobrava što kažeša ostaje priostaje pri onompri onom štoonom što ješto je namislioznaj da jeda je kurvaje kurva ikurva i bezdušniki kloni gakloni ga sega se kolikose koliko možeš

Onaj ko izgubi nadu, prihvata ono što mu se nudi. A ko prihvati ono što mu se nudi, odriče se sopstvenog sna.Ja pamet muškarca računam po onom što kaže, a pamet žene po onom što ne kaže.Slikаrstvo je zаnаt slepcа, koji ne slikа ono što vidi nego ono što osećа, ono što sаm sebi kаže o onome što je video.Slikаrstvo je zаnаt slepcа, koji ne slikа ono što vidi nego ono što osećа, ono što sаm sebi kаže o onome što je vidio.Hiljadu puta se pokaješ za ono što kažeš, rijeko  za ono što prećutiš, znao sam tu mudrost kad mi nije bila potrebna.Onaj koji se opredelio za život duha, treba da se kloni dve krajnosti. Jedna je život posvećen zadovoljstvima i uživanjima, što je nisko, neplemenito i nekorisno. Druga je život izložen mučenjima, što je ružno, nedostojno i nekorisno. Oslobođeni se udaljio od obe krajnosti zato što je otkrio pravi put koji vodi saznanju, velikoj mudrosti, uzvišenosti, unutarnjoj svetlosti i nirvani.