Kad je vređaš, pomisli – ona mene nije vređala. Kad vičeš, seti se – ona nije dizala glas na mene. Kad lažeš, seti se – ona mene nije lagala. Al’ ...


kad-vrea-pomisli-ona-mene-nije-vreala-kad-vie-seti-se-ona-nije-dizala-glas-na-mene-kad-e-seti-se-ona-mene-nije-lagala-al
kadvređapomislionamenenijevređalavičesetisedizalaglasnamenelaželagalaal’kad jeje vređašpomisli –– onaona menemene nijenije vređalakad vičešseti sese –– onaona nijenije dizaladizala glasglas nana menekad lažešseti sese –– onaona menemene nijenije lagalaal’kad je vređašpomisli – ona– ona meneona mene nijemene nije vređalaseti se –se – ona– ona nijeona nije dizalanije dizala glasdizala glas naglas na meneseti se –se – ona– ona meneona mene nijemene nije lagalapomisli – ona mene– ona mene nijeona mene nije vređalaseti se – onase – ona nije– ona nije dizalaona nije dizala glasnije dizala glas nadizala glas na meneseti se – onase – ona mene– ona mene nijeona mene nije lagalapomisli – ona mene nije– ona mene nije vređalaseti se – ona nijese – ona nije dizala– ona nije dizala glasona nije dizala glas nanije dizala glas na meneseti se – ona menese – ona mene nije– ona mene nije lagala

Kad pomisliš da si debela..Seti se da možes biti još deblja..Kad pomisliš da si ružna..seti se da ima i ružnijih…Kad misliš da si sve izgubila, seti ...Kad od mene sto dobijes je seen, koji deo poruke ti nije jasan?Bila je neko ko ne zna ostati. I nije ostala, nikada. A voleo sam je. I ona je mene volela. Svi su to znali, osim nas.Kad umrem, samo će mi biti žao ptica, jer sve vreme sam sanjao letove, pa ono drugo za mene nije imalo naročitog smisla i značenja.Ne mogu biti tu za nju, a uvek ću očekivati da on bude tu za mene. Ne mogu kad joj bude najteže doći i zagrliti je, mada znam da ona mene bi.Kad neka žena kupuje mušku košulju, onda je zaljubljena. Kad je pegla, onda je udata. Ako pri tome i peva, ona je i prvo i drugo.