Kada baciš u vodu kamen, on najbržim putem tone do dna. Tako je to i kada čovek ima neki cilj, neku nameru.


kada-baci-u-vodu-kamen-on-najbrim-putem-tone-do-dna-tako-to-i-kada-ovek-ima-neki-cilj-neku-nameru
herman hesekadabacivodukamenonnajbržimputemtonedodnatakotokadačovekimanekiciljnekunamerukada bacišbaciš uu voduvodu kamenon najbržimnajbržim putemputem tonetone dodo dnatako jei kadakada čovekčovek imaima nekineki ciljneku namerukada baciš ubaciš u voduu vodu kamenon najbržim putemnajbržim putem toneputem tone dotone do dnaje to ii kada čovekkada čovek imačovek ima nekiima neki ciljkada baciš u vodubaciš u vodu kamenon najbržim putem tonenajbržim putem tone doputem tone do dnatako je to ije to i kadai kada čovek imakada čovek ima nekičovek ima neki ciljkada baciš u vodu kamenon najbržim putem tone donajbržim putem tone do dnatako je to i kadaje to i kada čoveki kada čovek ima nekikada čovek ima neki cilj

Kada ne znaš kojim putem poći, pođi putem srca.Nakon dugog razmišljanja došao sam do uverenja da će čovek koji ima dubok cilj taj cilj i ostvariti, te da se ništa ne može suprotstaviti volji koja je spremna za njegovo ostvarenje položiti čak i život.Kada dotaknete vodu u reci, ono što ste dotakli je zadnje od onoga što je prošlo i prvo od onoga što će doći. Tako je i sa sadašnjosti.Ako si se uputio prema cilju i putem počeo zastajkivati da kamenjem gadjaš svakog psa koji laje na tebe, nikada nećeš stići na cilj.Ako si se uputio prema cilju i putem počeo zastajkivati da kamenjem gađaš svakog psa koji laje na tebe, nikada nećeš stići na cilj.Kada čovek ima 21 godinu mnoge stvari izgledaju čvrste, stabilne, nepromenjive.