Kada bi na zemlji sve bilo razumno, ništa se ne bi dogodilo.


kada-bi-na-zemlji-sve-bilo-razumno-se-ne-bi-dogodilo
kadabinazemljisvebilorazumnonitasenedogodilokada bibi nana zemljizemlji svesve bilobilo razumnoništa sese nene bibi dogodilokada bi nabi na zemljina zemlji svezemlji sve bilosve bilo razumnoništa se nese ne bine bi dogodilokada bi na zemljibi na zemlji svena zemlji sve bilozemlji sve bilo razumnoništa se ne bise ne bi dogodilokada bi na zemlji svebi na zemlji sve bilona zemlji sve bilo razumnoništa se ne bi dogodilo

Kad u zemlji postoji red, beda i poniženje su sramota. Kada u zemlji vlada nered, onda su bogastvo i ugled sramota. -Konfučije
kad-u-zemlji-postoji-red-beda-i-ponienje-su-sramota-kada-u-zemlji-vlada-nered-onda-su-bogastvo-i-ugled-sramota
Ništa nije bilo, ništa neće biti, sve jeste, sve ima svoje bitisanje i sadašnjost. -Herman Hese
ni-nije-bilo-nee-biti-sve-jeste-sve-ima-svoje-bitisanje-i-sadanjost
Da je čovečanstvo oduvek bilo razumno, istorija ne bi bila dugačka hronika gluposti i zločina. -Artur Šopenhauer
da-oveanstvo-oduvek-bilo-razumno-istorija-ne-bi-bila-dugaka-hronika-gluposti-i-zloina
Kada sam došao u Sarajevo 1958, bilo je u njemu sedamdeset hiljada stanovnika. Kada sam morao da odem, bilo je 570 000 duša. Znači, pola miliona ljudi je došlo da vidi šta ja to radim. -Duško Ttrifunović
kada-sam-doao-u-sarajevo-1958-bilo-u-njemu-sedamdeset-hiljada-stanovnika-kada-sam-morao-da-odem-bilo-570-000-a-znai-pola-miliona-ljudi-dolo-da-vidi