Kada bi se čovek manje brinuo za stvari koje su mu daleko, zacelo bi više mislio na stvari koje su mu blizu.


kada-bi-se-ovek-manje-brinuo-za-stvari-koje-su-mu-daleko-zacelo-bi-vie-mislio-na-stvari-koje-su-mu-blizu
japanska poslovicakadabisečovekmanjebrinuozastvarikojesumudalekozaceloviemislionablizukada bibi sese čovekčovek manjemanje brinuobrinuo zaza stvaristvari kojekoje susu mumu dalekozacelo bibi viševiše misliomislio nana stvaristvari kojekoje susu mumu blizukada bi sebi se čovekse čovek manječovek manje brinuomanje brinuo zabrinuo za stvariza stvari kojestvari koje sukoje su musu mu dalekozacelo bi višebi više mislioviše mislio namislio na stvarina stvari kojestvari koje sukoje su musu mu blizukada bi se čovekbi se čovek manjese čovek manje brinuočovek manje brinuo zamanje brinuo za stvaribrinuo za stvari kojeza stvari koje sustvari koje su mukoje su mu dalekozacelo bi više misliobi više mislio naviše mislio na stvarimislio na stvari kojena stvari koje sustvari koje su mukoje su mu blizukada bi se čovek manjebi se čovek manje brinuose čovek manje brinuo začovek manje brinuo za stvarimanje brinuo za stvari kojebrinuo za stvari koje suza stvari koje su mustvari koje su mu dalekozacelo bi više mislio nabi više mislio na stvariviše mislio na stvari kojemislio na stvari koje suna stvari koje su mustvari koje su mu blizu

Ponekad loše stvari u životu nam otvore oči, da vidimo dobre stvari, na koje ranije nismo obraćali pažnju…
ponekad-loe-stvari-u-ivotu-nam-otvore-oi-da-vidimo-dobre-stvari-na-koje-ranije-nismo-obraali-panju
Poeta je daleko ispod slikara u predstavljanju vidljivih stvari, kao što je i daleko ispod muzičara u predstavljanju nevidljivih stvari. -Leonardo da Vinči
poeta-daleko-ispod-slikara-u-predstavljanju-vidljivih-stvari-kao-to-i-daleko-ispod-muziara-u-predstavljanju-nevidljivih-stvari
Previše ljudi troši novac koji nisu zaradili da bi kupili stvari koje im ne trebaju kako bi zadivili ljude koje ne vole.
previe-ljudi-troi-novac-koji-nisu-zaradili-da-bi-kupili-stvari-koje-im-ne-trebaju-kako-bi-zadivili-ljude-koje-ne-vole
Kada bismo učinili sve stvari koje smo u stanju učiniti – zadivili bismo sami sebe. -Tomas Edison
kada-bismo-uinili-sve-stvari-koje-smo-u-stanju-uiniti-zadivili-bismo-sami-sebe