Kada bi se svi držali ljubavi, ova zemlja bi bila raj. Ali kad bi se svi držali bar onog što je malo manje od ljubavi – jer, ljubav je veza savršenstva – kada bi se makar držali principa „što želite sebi, to činite drugima; što ne želite sebi, to ne činite drugima“, onda bi zemlja, ako ne bi postala baš raj, bila blizu raja.


kada-bi-se-svi-drali-ljubavi-ova-zemlja-bi-bila-raj-ali-kad-bi-se-svi-drali-bar-onog-to-malo-manje-od-ljubavi-jer-ljubav-veza-savrenstva-kada-bi
patrijarh pavlekadabisesvidržaliljubaviovazemljabilarajalikadbaronogtomalomanjeodljubavijerljubavvezasavrenstvakadamakarprincipa„toželitesebitočinitedrugimanedrugima“ondazemljaakopostalabarajblizurajakada bibi sese svisvi držalidržali ljubaviova zemljazemlja bibi bilabila rajali kadkad bibi sese svisvi držalidržali barbar onogonog štošto jeje malomalo manjemanje odod ljubaviljubavi –– jerljubav jeje vezaveza savršenstvasavršenstva –– kadakada bibi sese makarmakar držalidržali principaprincipa „što„što želiteželite sebičinite drugimašto nene želiteželite sebine činitečinite drugima“onda bibi zemljaako nene bibi postalapostala bašbaš rajbila blizublizu rajakada bi sebi se svise svi držalisvi držali ljubaviova zemlja bizemlja bi bilabi bila rajali kad bikad bi sebi se svise svi držalisvi držali bardržali bar onogbar onog štoonog što ješto je maloje malo manjemalo manje odmanje od ljubaviod ljubavi –ljubavi – jerljubav je vezaje veza savršenstvaveza savršenstva –savršenstva – kada– kada bikada bi sebi se makarse makar držalimakar držali principadržali principa „štoprincipa „što želite„što želite sebišto ne želitene želite sebine činite drugima“onda bi zemljaako ne bine bi postalabi postala bašpostala baš rajbila blizu raja

Učenici, kada želite nešto da kažete, triput razmislite o tome pre nego što kažete. Govorite samo ako će vaše reči koristiti vama i drugima. Nemojte govoriti ako nema koristi.Najgora stvar u situaciji kada ste poznati jeste da su ljudi uvek fini sa vama. Dok pričate sa nekim svi se slažu sa vama, makar rekli i nešto potpuno ludo. Potrebni su vam ljudi koji će vam govoriti ono što ne želite da čujete.Traži se jedna polovna nedelja,bez vesti o nesrećama i ratovima! Traže se prijatelji, makar dotrajali, svi oni iščezli, raseljeni, izgubljeni, poženjeni, traže se svi oni što su nas raznosili komad po komad, deo po deo: delove našeg vremena, naše ljubavi, traže se da vrate ljubav.Kada je sujeta prisutna onda dolazi do gordosti, svađe. Nije nesreća što mi imamo suprotna gledišta, jer se stvar mora sagledati sa više strana. Ali često kod nas dolazi do onog što nije razlika u mišljenju. Toga se moramo osloboditi. Ako budemo tolerantniji, onda ćemo moći da shvatimo i to gledište drugoga. Ne da ga usvojimo ako nije dobro, ali da ga shvatimo da ne dođe do mržnje i ovog što nas cepa i deli.Vidiš, oni su te držali u šaci, a ja na dlanu. Velika je razlika u tome.Želim da činim dobre stvari. Želim da svet postane bolji zato što sam ja živeo. Želim da moj posao, moja porodica ima smisla. Ukoliko nekome ne činite život boljim, gubite vreme. Vaš život će postati bolji kada drugima ulepšate život.