Kada bi se svi držali ljubavi, ova zemlja bi bila raj. Ali kad bi se svi držali bar onog što je malo manje od ljubavi – jer, ljubav je veza savršenstva – kada bi se makar držali principa „što želite sebi, to činite drugima; što ne želite sebi, to ne činite drugima“, onda bi zemlja, ako ne bi postala baš raj, bila blizu raja.


kada-bi-se-svi-drali-ljubavi-ova-zemlja-bi-bila-raj-ali-kad-bi-se-svi-drali-bar-onog-to-malo-manje-od-ljubavi-jer-ljubav-veza-savrenstva-kada-bi
patrijarh pavlekadabisesvidržaliljubaviovazemljabilarajalikadbaronogtomalomanjeodljubavijerljubavvezasavrenstvakadamakarprincipa„toželitesebitočinitedrugimanedrugima“ondazemljaakopostalabarajblizurajakada bibi sese svisvi držalidržali ljubaviova zemljazemlja bibi bilabila rajali kadkad bibi sese svisvi držalidržali barbar onogonog štošto jeje malomalo manjemanje odod ljubaviljubavi –– jerljubav jeje vezaveza savršenstvasavršenstva –– kadakada bibi sese makarmakar držalidržali principaprincipa „što„što želiteželite sebičinite drugimašto nene želiteželite sebine činitečinite drugima“onda bibi zemljaako nene bibi postalapostala bašbaš rajbila blizublizu rajakada bi sebi se svise svi držalisvi držali ljubaviova zemlja bizemlja bi bilabi bila rajali kad bikad bi sebi se svise svi držalisvi držali bardržali bar onogbar onog štoonog što ješto je maloje malo manjemalo manje odmanje od ljubaviod ljubavi –ljubavi – jerljubav je vezaje veza savršenstvaveza savršenstva –savršenstva – kada– kada bikada bi sebi se makarse makar držalimakar držali principadržali principa „štoprincipa „što želite„što želite sebišto ne želitene želite sebine činite drugima“onda bi zemljaako ne bine bi postalabi postala bašpostala baš rajbila blizu raja

Učenici, kada želite nešto da kažete, triput razmislite o tome pre nego što kažete. Govorite samo ako će vaše reči koristiti vama i drugima. Nemojte govoriti ako nema koristi. -Dogen
uenici-kada-elite-neto-da-kaete-triput-razmislite-o-tome-pre-nego-to-kaete-govorite-samo-ako-e-vae-rei-koristiti-vama-i-drugima-nemojte-govoriti-ako