Kada bi ti ponudili zlatan pehar sa najboljim vinom i rekli: Pij, no znaj, na dnu je škorpija, da li bi pio? U svakom peharu zemaljske slasti nalazi se škorpija. Uz to, nažalost, ti pehari su toliko plitki da su škorpije jako blizu usana.


kada-bi-ti-ponudili-zlatan-pehar-najboljim-vinom-i-rekli-pij-no-znaj-na-dnu-korpija-da-li-bi-pio-u-svakom-peharu-zemaljske-slasti-nalazi-se-korpija
nikolaj velimirovićkadabitiponudilizlatanpeharnajboljimvinomreklipijnoznajnadnukorpijadalipiosvakompeharuzemaljskeslastinalazisekorpijauztonažalostpeharisutolikoplitkikorpijejakoblizuusanakada bibi titi ponudiliponudili zlatanzlatan peharpehar sasa najboljimnajboljim vinomvinom ii reklino znajna dnudnu jeje škorpijada lili bibi piou svakomsvakom peharupeharu zemaljskezemaljske slastislasti nalazinalazi sese škorpijati peharipehari susu tolikotoliko plitkiplitki dada susu škorpiješkorpije jakojako blizublizu usanakada bi tibi ti ponudiliti ponudili zlatanponudili zlatan peharzlatan pehar sapehar sa najboljimsa najboljim vinomnajboljim vinom ivinom i reklina dnu jednu je škorpijada li bili bi piou svakom peharusvakom peharu zemaljskepeharu zemaljske slastizemaljske slasti nalazislasti nalazi senalazi se škorpijati pehari supehari su tolikosu toliko plitkitoliko plitki daplitki da suda su škorpijesu škorpije jakoškorpije jako blizujako blizu usana

U svakom se čoveku nalazi ogroman potencijal. Veruj u svoju snagu i mladost. Nauči se beskonačno ponavljati – “Sve zavisi samo od mene.” -Andre Žid
u-svakom-se-oveku-nalazi-ogroman-potencijal-veruj-u-svoju-snagu-i-mladost-naui-se-beskonano-ponavljati-sve-zavisi-samo-od-mene
Hej, sada znam gde sam grešio, i gde sam nažalost bio gad, a gde nažalost ne. -Đorđe Balašević
hej-sada-znam-gde-sam-greio-i-gde-sam-naalost-bio-gad-a-gde-naalost-ne
Pola nevolja u životu imaju koren u tome što smo rekli ‘da’ suviše brzo i što nismo rekli ‘ne’ u pravo vreme. ~ Džoš Bilings
pola-nevolja-u-ivotu-imaju-koren-u-tome-to-smo-rekli-da-suvie-brzo-i-to-nismo-rekli-ne-u-pravo-vreme-do-bilings
I čini mi se, nikad kao noćas nisam gorjela od želje da mi budeš blizu, sasvim blizu. Tik do srca. -Milica Jakovljević MIR-JAM
i-ini-mi-se-nikad-kao-noas-nisam-gorjela-od-elje-da-mi-bude-blizu-sasvim-blizu-tik-do-srca