Kada bi ti ponudili zlatan pehar sa najboljim vinom i rekli: Pij, no znaj, na dnu je škorpija, da li bi pio? U svakom peharu zemaljske slasti nalazi se škorpija. Uz to, nažalost, ti pehari su toliko plitki da su škorpije jako blizu usana.


kada-bi-ti-ponudili-zlatan-pehar-najboljim-vinom-i-rekli-pij-no-znaj-na-dnu-korpija-da-li-bi-pio-u-svakom-peharu-zemaljske-slasti-nalazi-se-korpija
nikolaj velimirovićkadabitiponudilizlatanpeharnajboljimvinomreklipijnoznajnadnukorpijadalipiosvakompeharuzemaljskeslastinalazisekorpijauztonažalostpeharisutolikoplitkikorpijejakoblizuusanakada bibi titi ponudiliponudili zlatanzlatan peharpehar sasa najboljimnajboljim vinomvinom ii reklino znajna dnudnu jeje škorpijada lili bibi piou svakomsvakom peharupeharu zemaljskezemaljske slastislasti nalazinalazi sese škorpijati peharipehari susu tolikotoliko plitkiplitki dada susu škorpiješkorpije jakojako blizublizu usanakada bi tibi ti ponudiliti ponudili zlatanponudili zlatan peharzlatan pehar sapehar sa najboljimsa najboljim vinomnajboljim vinom ivinom i reklina dnu jednu je škorpijada li bili bi piou svakom peharusvakom peharu zemaljskepeharu zemaljske slastizemaljske slasti nalazislasti nalazi senalazi se škorpijati pehari supehari su tolikosu toliko plitkitoliko plitki daplitki da suda su škorpijesu škorpije jakoškorpije jako blizujako blizu usana

Celokupna borba za osnovu ima obmanu. Zato, kada ste spremni za napad, delujte nesposobno. Kada koristite svoje snage, delujte neaktivno. Kada ste blizu, naterajte ih da veruju da ste daleko. Kada ste daleko, naterajte ih da veruju da ste blizu.U svakom se čoveku nalazi ogroman potencijal. Veruj u svoju snagu i mladost. Nauči se beskonačno ponavljati – “Sve zavisi samo od mene.”Hej, sada znam gde sam grešio, i gde sam nažalost bio gad, a gde nažalost ne.U osnovi, nisam se vratio u Apple da se obogatim. Bio sam jako srećan u životu i već sam bio bogat. Kada sam imao 25 godina moje bogatstvo je iznosilo oko 100 miliona dolara. Tada sam odlučio da ne dopustim da mi to upropasti život. Nema načina da ikada potrošiš toliko bogatstvo a ja ne smatram da je bogatstvo nešto sa čime bih dokazao svoju inteligenciju.Pola nevolja u životu imaju koren u tome što smo rekli ‘da’ suviše brzo i što nismo rekli ‘ne’ u pravo vreme. ~ Džoš BilingsI čini mi se, nikad kao noćas nisam gorjela od želje da mi budeš blizu, sasvim blizu. Tik do srca.