Kada bih mogao opet početi svoje studije, sledio bih savet Platona i počeo sa matematikom.


kada-bih-mogao-opet-poeti-svoje-studije-sledio-bih-savet-platona-i-poeo-matematikom
galileo galilejkadabihmogaoopetpočetisvojestudijeslediosavetplatonapočeomatematikomkada bihbih mogaomogao opetopet početipočeti svojesvoje studijesledio bihbih savetsavet platonaplatona ii počeopočeo sasa matematikomkada bih mogaobih mogao opetmogao opet početiopet početi svojepočeti svoje studijesledio bih savetbih savet platonasavet platona iplatona i počeoi počeo sapočeo sa matematikomkada bih mogao opetbih mogao opet početimogao opet početi svojeopet početi svoje studijesledio bih savet platonabih savet platona isavet platona i počeoplatona i počeo sai počeo sa matematikomkada bih mogao opet početibih mogao opet početi svojemogao opet početi svoje studijesledio bih savet platona ibih savet platona i počeosavet platona i počeo saplatona i počeo sa matematikom

Počeo sam revoluciju sa 82 čovjeka. Kada bih to morao opet uraditi počeo bih je sa 10-15 ljudi i sa potpunim uvjerenjem. Nije bitno kako ste mali ukoliko imate vjeru i plan djelovanja.Počeo sam revoluciju sa 82 čoveka. Kada bih to morao opet uraditi počeo bih je sa 10-15 ljudi i sa potpunim uverenjem. Nije bitno kako ste mali ukoliko imate veru i plan delovanja.Kada bih mogao svoj život ponovo da proživim, Pokušao bih u sledećem da napravim više grešaka, Ne bih se trudio da budem tako savršen, opustio bih se više.Zaprosio bih tvoju ruku, zaprosio bih tvoje usne, zaprosio bih tvoje korake, zaprosio bih tvoj pogled, zaprosio bih tvoje puteve, zaprosio bih tvoje oči, zaprosio bih tvoje ikada potekle suze, zaprosio bih tvoje osmehe, zaprosio bih tvoje uzdahe, zaprosio bih tvoje snove. Klečeći bih ti izjavio ljubav i zaprosio srce. Hoćes li mi biti vazduh?Žene imaju veliku moć. Kad bih nekoliko žena koje poznajem mogao nagovoriti da zajedno rade u moju korist, mogao bih uspjeti.Možda nemam ruke kojima bih mogao da držim ruke svoje žene, ali da bih držao njeno srce, ni ne trebaju mi ruke. Njeno srce je ono što želim da držim.