Kada bih mogao svoj život ponovo da proživim, Pokušao bih u sledećem da napravim više grešaka, Ne bih se trudio da budem tako savršen, opustio bih se više.


kada-bih-mogao-svoj-ivot-ponovo-da-proivim-pokuao-bih-u-sledeem-da-napravim-vie-greaka-ne-bih-se-trudio-da-budem-tako-savr-opustio-bih-se-vie
horhe luis borheskadabihmogaosvojživotponovodaproživimpokuaosledećemnapravimviegreakanesetrudiobudemtakosavrenopustioviekada bihbih mogaomogao svojsvoj životživot ponovoponovo dada proživimpokušao bihbih uu sledećemsledećem dada napravimnapravim viševiše grešakane bihbih sese trudiotrudio dada budembudem takotako savršenopustio bihbih sese višekada bih mogaobih mogao svojmogao svoj životsvoj život ponovoživot ponovo daponovo da proživimpokušao bih ubih u sledećemu sledećem dasledećem da napravimda napravim višenapravim više grešakane bih sebih se trudiose trudio datrudio da budemda budem takobudem tako savršenopustio bih sebih se više

Zaprosio bih tvoju ruku, zaprosio bih tvoje usne, zaprosio bih tvoje korake, zaprosio bih tvoj pogled, zaprosio bih tvoje puteve, zaprosio bih tvoje oči, zaprosio bih tvoje ikada potekle suze, zaprosio bih tvoje osmehe, zaprosio bih tvoje uzdahe, zaprosio bih tvoje snove. Klečeći bih ti izjavio ljubav i zaprosio srce. Hoćes li mi biti vazduh?Kada bih se ponovo rodila, pričala bih mnogo manje a slušala mnogo više.Kada bih mogao opet početi svoje studije, sledio bih savet Platona i počeo sa matematikom.Da nisam našao tebe, bio bih ljut na život, pa ne bih imao ništa, kao ni sada, ali ne bih znao šta je sreća. Ne bi ti bilo lakše, ali bi meni bilo teže, i to je pravo. Nikad te više neću ostaviti samu, sve što se desi, desiće nam se zajedno.Žene imaju veliku moć. Kad bih nekoliko žena koje poznajem mogao nagovoriti da zajedno rade u moju korist, mogao bih uspjeti.Voleo bih da me pamte kao muškarca koji je imao lep život, čoveka koji je imao dobre prijatelje, finu porodicu – i mislim da ne bih tražio ništa više od toga, zapravo.