Kada žena uzme stvar u svoje ruke to više nije mala stvar :-D


kada-ena-uzme-stvar-u-svoje-ruke-to-vie-nije-mala-stvar-d
kadaženauzmestvarsvojeruketovienijemalakada ženažena uzmeuzme stvarstvar uu svojesvoje rukeviše nijenije malamala stvarkada žena uzmežena uzme stvaruzme stvar ustvar u svojeu svoje rukeruke to viševiše nije malanije mala stvarkada žena uzme stvaržena uzme stvar uuzme stvar u svojestvar u svoje rukesvoje ruke to višeruke to više nijeviše nije mala stvarkada žena uzme stvar užena uzme stvar u svojeuzme stvar u svoje rukeu svoje ruke to višesvoje ruke to više nijeruke to više nije mala

Skoncentrišem se na jednu i jedinu stvar- a ta stvar je da osvojim što više prvenstava što mogu.Sisa je velika stvar koliko god da je mala xDStav je mala stvar koja pravi veliku razliku.Kada je sujeta prisutna onda dolazi do gordosti, svađe. Nije nesreća što mi imamo suprotna gledišta, jer se stvar mora sagledati sa više strana.Lečenje je stvar vremena, a u nekim slučajevima stvar prilike.Biti Dijegova žena je najčudnija stvar na svetu.Puštam ga da se igra braka sa drugim ženama. Dijego nije ničiji muž i nikad neće biti,ali je sjajan drug.