Kada izgubiš nadu i pomoć ljudsku, potraži je od Boga samog i dobićeš je otkuda se nisi nadao ni zamišljao.


kada-izgubi-nadu-i-pomo-ljudsku-potrai-od-boga-samog-i-dobie-otkuda-se-nisi-nadao-zamiljao
otac tadejkadaizgubinadupomoćljudskupotražiodbogasamogdobićeotkudasenisinadaozamiljaokada izgubišizgubiš nadunadu ii pomoćpomoć ljudskupotraži jeje odod bogaboga samogsamog ii dobićešdobićeš jeje otkudaotkuda sese nisinisi nadaonadao nini zamišljaokada izgubiš naduizgubiš nadu inadu i pomoći pomoć ljudskupotraži je odje od bogaod boga samogboga samog isamog i dobićeši dobićeš jedobićeš je otkudaje otkuda seotkuda se nisise nisi nadaonisi nadao ninadao ni zamišljaokada izgubiš nadu iizgubiš nadu i pomoćnadu i pomoć ljudskupotraži je od bogaje od boga samogod boga samog iboga samog i dobićešsamog i dobićeš jei dobićeš je otkudadobićeš je otkuda seje otkuda se nisiotkuda se nisi nadaose nisi nadao ninisi nadao ni zamišljaokada izgubiš nadu i pomoćizgubiš nadu i pomoć ljudskupotraži je od boga samogje od boga samog iod boga samog i dobićešboga samog i dobićeš jesamog i dobićeš je otkudai dobićeš je otkuda sedobićeš je otkuda se nisije otkuda se nisi nadaootkuda se nisi nadao nise nisi nadao ni zamišljao

Nekog tako zamišljaš i zamišljaš citavog života, pa kad ga sretneš odjednom shvatiš da ga nisi zamišljao dovoljno dobro. -Đorđe Balašević
nekog-tako-zamilja-i-zamilja-citavog-ivota-pa-kad-ga-sretne-odjednom-shvati-da-ga-nisi-zamiljao-dovoljno-dobro
Radije bih zabavljao ljude uz nadu da će naučiti nešto, nego ih učio nečemu uz nadu da će se zabaviti uz to. -Volt Dizni
radije-bih-zabavljao-ljude-uz-nadu-da-e-nauiti-neto-nego-ih-uio-neemu-uz-nadu-da-e-se-zabaviti-uz-to
Kada čovek prestane verovati u Boga, to ne znači da je prestao verovati u bilo šta. On onda veruje u svašta. -Umberto Eko
kada-ovek-prestane-verovati-u-boga-to-ne-znai-da-prestao-verovati-u-bilo-on-onda-veruje-u-sva
Boj se Boga, ali i onog koji se Boga ne boji. -Narodne poslovice
boj-se-boga-ali-i-onog-koji-se-boga-ne-boji
Za svaki minut ljutnje izgubiš 60 sekundi sreće.
za-svaki-minut-ljutnje-izgubi-60-sekundi-sree