Kada ljudi odu od tebe, pusti ih neka idu. Tvoja sudbina nikada nije vezana za nekoga ko te napusti. I to ne znači da je ta osoba loša, nego da je njena uloga ...


kada-ljudi-odu-od-tebe-pusti-ih-neka-idu-tvoja-sudbina-nikada-nije-vezana-za-nekoga-ko-te-napusti-i-to-ne-znai-da-osoba-loa-nego-da-njena-uloga
kadaljudioduodtebepustiihnekaidutvojasudbinanikadanijevezanazanekogakotenapustitoneznačidaosobaloanegonjenaulogakada ljudiljudi oduodu odod tebepusti ihih nekaneka idutvoja sudbinasudbina nikadanikada nijenije vezanavezana zaza nekoganekoga koko tete napustine značiznači dada jeta osobaosoba lošanego dada jeje njenanjena ulogaulogakada ljudi oduljudi odu ododu od tebepusti ih nekaih neka idutvoja sudbina nikadasudbina nikada nijenikada nije vezananije vezana zavezana za nekogaza nekoga konekoga ko teko te napustii to nene znači daznači da jeda je taje ta osobata osoba lošanego da jeda je njenaje njena uloganjena uloga

Postani bolja osoba i budi siguran da znaš ko si pre nego upoznaš nekoga novoga nadajući se da ta osoba zna ko si ti. -Gabriel Garcia Markez
postani-bolja-osoba-i-budi-siguran-da-zna-ko-pre-nego-upozna-nekoga-novoga-nadajui-se-da-osoba-zna-ko-ti
Nema vam srce nikada ne bude tvrdo, neka vas strpljenje nikada ne izda, i neka vaš dodir nikada nikog ne povredi.
nema-vam-srce-nikada-ne-bude-tvrdo-neka-vas-strpljenje-nikada-ne-izda-i-neka-va-dodir-nikada-nikog-ne-povredi
Nijedna osoba nikada nije srećna, osim po cenu određenog ignorisanja. -Anatol Frans
nijedna-osoba-nikada-nije-srena-osim-po-cenu-odreenog-ignorisanja