Kada me ljudi upitaju da li sam išao u filmsku školu, odgovaram da sam išao na filmove.


kada-me-ljudi-upitaju-da-li-sam-iao-u-filmsku-kolu-odgovaram-da-sam-iao-na-filmove
kventin tarantinokadameljudiupitajudalisamiaofilmskukoluodgovaramnafilmovekada meme ljudiljudi upitajuupitaju dada lili samsam išaoišao uu filmskufilmsku školuodgovaram dada samsam išaoišao nana filmovekada me ljudime ljudi upitajuljudi upitaju daupitaju da lida li samli sam išaosam išao uišao u filmskuu filmsku školuodgovaram da samda sam išaosam išao naišao na filmovekada me ljudi upitajume ljudi upitaju daljudi upitaju da liupitaju da li samda li sam išaoli sam išao usam išao u filmskuišao u filmsku školuodgovaram da sam išaoda sam išao nasam išao na filmovekada me ljudi upitaju dame ljudi upitaju da liljudi upitaju da li samupitaju da li sam išaoda li sam išao uli sam išao u filmskusam išao u filmsku školuodgovaram da sam išao nada sam išao na filmove

Bio sam pomalo uzbuđen kada sam išao u zatvor po prvi put, te sam naučio i nešto izvrsnih dijaloga. -Kventin Tarantino
bio-sam-pomalo-uzbu-kada-sam-iao-u-zatvor-po-prvi-put-te-sam-nauio-i-neto-izvrsnih-dijaloga
Kada sam imao 6 godina, hteo sam da budem kuvar. Kada sam napunio 7, želeo sam da budem Napoleon. I moja ambicija je nastavila da raste posle toga. -Salvador Dali
kada-sam-imao-6-godina-hteo-sam-da-budem-kuvar-kada-sam-napunio-7-eleo-sam-da-budem-napoleon-i-moja-ambicija-nastavila-da-raste-posle-toga