Kada me odbiju, umesto da se povučem,  ja na to gledam kao da mi neko svira trubu u uho kako bi me probudio i naveo da nastavim.


kada-me-odbiju-umesto-da-se-povuem-ja-na-to-gledam-kao-da-mi-neko-svira-trubu-u-uho-kako-bi-me-probudio-i-naveo-da-nastavim
silvester stalonekadameodbijuumestodasepovučem janatogledamkaominekosviratrubuuhokakobiprobudionaveonastavimkada meme odbijuumesto dada sese povučem ja nagledam kaokao dada mimi nekoneko svirasvira trubutrubu uu uhouho kakokako bibi meme probudioprobudio ii naveonaveo dada nastavimkada me odbijuumesto da seda se povučemna to gledamgledam kao dakao da mida mi nekomi neko sviraneko svira trubusvira trubu utrubu u uhou uho kakouho kako bikako bi mebi me probudiome probudio iprobudio i naveoi naveo danaveo da nastavimumesto da se povučem ja na to gledamna to gledam kaogledam kao da mikao da mi nekoda mi neko svirami neko svira trubuneko svira trubu usvira trubu u uhotrubu u uho kakou uho kako biuho kako bi mekako bi me probudiobi me probudio ime probudio i naveoprobudio i naveo dai naveo da nastavim ja na to gledam kaona to gledam kao dagledam kao da mi nekokao da mi neko svirada mi neko svira trubumi neko svira trubu uneko svira trubu u uhosvira trubu u uho kakotrubu u uho kako biu uho kako bi meuho kako bi me probudiokako bi me probudio ibi me probudio i naveome probudio i naveo daprobudio i naveo da nastavim

Kada se setim kako smo krali kao deca, zamalo ministri da postanemo :)
kada-se-setim-kako-smo-krali-kao-deca-zamalo-ministri-da-postanemo
Kad izgubim osećaj za motivaciju i osećaj da se dokazujem kao košarkaš, onda ću znati da je došlo vreme da se povučem iz košarke. -Majkl Džordan
kad-izgubim-oseaj-za-motivaciju-i-oseaj-da-se-dokazujem-kao-koarka-onda-u-znati-da-dolo-vreme-da-se-povuem-iz-koarke
- Voliš ti nju.Slegao sam ramenima, podigao ruku i prislonio sat na uho.- Pa, šta ja znam.Primetio sam da mi i sat ubrza svaki put kad je neko pomene. -Đorđe Balašević
voli-ti-njuslegao-sam-ramenima-podigao-ruku-i-prislonio-sat-na-uho-pa-ja-znamprimetio-sam-da-mi-i-sat-ubrza-svaki-put-kad-neko-pomene
Poveruj da te ne gledam kao druga:)
poveruj-da-te-ne-gledam-kao-druga
Ja ću ti reći da sam oženjen, da imam dvoje dece, da sam sretan i da je sve onako kako sam zamislio. Kad krenem, samo ću ti šapnuti na uho, da sam kćerki dao ime po tebi. -Đorđe Balašević
ja-u-ti-rei-da-sam-oenjen-da-imam-dvoje-dece-da-sam-sretan-i-da-sve-onako-kako-sam-zamislio-kad-krenem-samo-u-ti-apnuti-na-uho-da-sam-kerki-dao-ime
Tačno u ponoć, kad kazaljke se spoje, umesto amin reći ću ime tvoje. Hiljadu milja da si ti daleko, znaćeš da voli i da te čeka neko. Godina Nova, svi ne?...
tano-u-pono-kad-kazaljke-se-spoje-umesto-amin-rei-u-ime-tvoje-hiljadu-milja-da-ti-daleko-znae-da-voli-i-da-te-eka-neko-godina-nova-svi-ne