Kada mi se neki pisac hvali kako perfektno govori šest jezika obično mu savetujem da se zaposli na nekoj hotelskoj recepciji. Tamo čeznu za takvima! Ja, lično, imam velikih muka i sa maternjim. Jedva nađem reči koje su mi potrebne za sva čuda koja nam se događaju.


kada-mi-se-neki-pisac-hvali-kako-perfektno-govori-jezika-obino-mu-savetujem-da-se-zaposli-na-nekoj-hotelskoj-recepciji-tamo-eznu-za-takvima-ja-lino
momo kaporkadamisenekipisachvalikakoperfektnogovoriestjezikaobičnomusavetujemdazaposlinanekojhotelskojrecepcijitamočeznuzatakvimajaličnoimamvelikihmukamaternjimjedvanađemrečikojesupotrebnesvačudakojanamdogađajukada mimi sese nekineki pisacpisac hvalihvali kakokako perfektnoperfektno govorigovori šestšest jezikajezika običnoobično mumu savetujemsavetujem dada sese zaposlizaposli nana nekojnekoj hotelskojhotelskoj recepcijitamo čeznučeznu zaza takvimaimam velikihvelikih mukamuka isa maternjimjedva nađemnađem rečireči kojekoje susu mimi potrebnepotrebne zaza svasva čudačuda kojakoja namnam sese događajukada mi semi se nekise neki pisacneki pisac hvalipisac hvali kakohvali kako perfektnokako perfektno govoriperfektno govori šestgovori šest jezikašest jezika običnojezika obično muobično mu savetujemmu savetujem dasavetujem da seda se zaposlise zaposli nazaposli na nekojna nekoj hotelskojnekoj hotelskoj recepcijitamo čeznu začeznu za takvimaimam velikih mukavelikih muka imuka i sai sa maternjimjedva nađem rečinađem reči kojereči koje sukoje su misu mi potrebnemi potrebne zapotrebne za svaza sva čudasva čuda kojačuda koja namkoja nam senam se događaju

Nema ničega tako potentnog za pokretanje slapova Nijagare među ženskim nogama od pogleda koji govori šest jezika… :D
nema-ega-tako-potentnog-za-pokretanje-slapova-nijagare-meu-enskim-nogama-od-pogleda-koji-govori-jezika-d
Kada svi govore, crkva ne može da dođe do reči. Kada se namršti sudba i zaveže sve jezike, onda crkva dolazi do reči; onda jedina crkva sme i može da govori. -Nikolaj Velimirović
kada-svi-govore-crkva-ne-moe-da-doe-do-rei-kada-se-namrti-sudba-i-zavee-sve-jezike-onda-crkva-dolazi-do-rei-onda-jedina-crkva-sme-i-moe-da-govori
Bojim se tih velikih reči koje su nas načinile tako nesretnima. -Džejms Džojs
bojim-se-tih-velikih-rei-koje-su-nas-nainile-tako-nesretnima
Ja sam dete koje nikada nije odraslo. I dalje stalno pitam “kako” i “zašto” i ponekad nađem odgovor. -Stiven Hoking
ja-sam-dete-koje-nikada-nije-odraslo-i-dalje-stalno-pitam-kako-i-zato-i-ponekad-naem-odgovor
Nekad moramo naučiti da budemo srećni, bez osoba za koje smo mislili da su nam za to potrebne.
nekad-moramo-nauiti-da-budemo-sre-bez-osoba-za-koje-smo-mislili-da-su-nam-za-to-potrebne
Od deset osoba koje govore o nama devet nas ogovara, a često ona jedina koja nas hvali – čini to loše. -Antoine de Rivarol
od-deset-osoba-koje-govore-o-nama-devet-nas-ogovara-a-esto-ona-jedina-koja-nas-hvali-ini-to-loe