Kada mi je teško, bežim u samoću. Kad mi je još teže, tražim dobre ljude.


kada-mi-teko-beim-u-samou-kad-mi-jo-tee-traim-dobre-ljude
meša selimovićkadamitekobežimsamoćukadjotežetražimdobreljudekada mimi jeje teškobežim uu samoćukad mimi jeje jošjoš težetražim dobredobre ljudekada mi jemi je teškobežim u samoćukad mi jemi je jošje još težetražim dobre ljudekada mi je teškokad mi je jošmi je još težekad mi je još teže

Teško je trpeti glad, ali još teže je napraviti sam sebi da jedeš!
teko-trpeti-glad-ali-jo-tee-napraviti-sam-sebi-da-jede
Kad pomisliš da si debela..Seti se da možes biti još deblja..Kad pomisliš da si ružna..seti se da ima i ružnijih…Kad misliš da si sve izgubila, seti ...
kad-pomisli-da-debelaseti-se-da-moes-biti-jo-debljakad-pomisli-da-runaseti-se-da-ima-i-runijihkad-misli-da-sve-izgubila-seti