Kada nemaš sa kim da popiješ čaj, kada te niko ne treba, tada mislim da je život gotov.


kada-nema-kim-da-popije-aj-kada-te-niko-ne-treba-tada-mislim-da-ivot-gotov
odri hepbernkadanemakimdapopiječajkadatenikonetrebatadamislimživotgotovkada nemašnemaš sasa kimkim dada popiješpopiješ čajkada tete nikoniko nene trebatada mislimmislim dada jeje životživot gotovkada nemaš sanemaš sa kimsa kim dakim da popiješda popiješ čajkada te nikote niko neniko ne trebatada mislim damislim da jeda je životje život gotovkada nemaš sa kimnemaš sa kim dasa kim da popiješkim da popiješ čajkada te niko nete niko ne trebatada mislim da jemislim da je životda je život gotovkada nemaš sa kim danemaš sa kim da popiješsa kim da popiješ čajkada te niko ne trebatada mislim da je životmislim da je život gotov

Kada se plašiš i kolebaš, kada te život lomi, tek tada ćeš otkriti svoju pravu snagu. -Silvester Stalone
kada-se-plai-i-koleba-kada-te-ivot-lomi-tek-tada-e-otkriti-svoju-pravu-snagu
Kada ti dođe švalerka, ceo komšiluk zna. A kada ti obiju stan, niko ništa nije video ni čuo :D
kada-ti-doe-valerka-ceo-komiluk-zna-a-kada-ti-obiju-stan-niko-nije-video-uo-d
Kada uspeš, tvoji prijatelji ce znati ko si ti, ali kada padneš – tada ceš znati ko su ti prijatelji!
kada-uspe-tvoji-prijatelji-znati-ko-ti-ali-kada-padne-tada-znati-ko-su-ti-prijatelji