Kada nešto istinski želiš, ceo univerzum se ujedini u želji da ti pomogne da to i ostvariš.


kada-neto-istinski-eli-ceo-univerzum-se-ujedini-u-elji-da-ti-pomogne-da-to-i-ostvari
paulo koeljokadanetoistinskiželiceouniverzumseujediniželjidatipomognetoostvarikada neštonešto istinskiistinski želišceo univerzumuniverzum sese ujediniujedini uu željiželji dada titi pomognepomogne dai ostvariškada nešto istinskinešto istinski želišceo univerzum seuniverzum se ujedinise ujedini uujedini u željiu želji daželji da tida ti pomogneti pomogne dada to ikada nešto istinski želišceo univerzum se ujediniuniverzum se ujedini use ujedini u željiujedini u želji dau želji da tiželji da ti pomogneda ti pomogne dapomogne da to ida to i ostvarišceo univerzum se ujedini uuniverzum se ujedini u željise ujedini u želji daujedini u želji da tiu želji da ti pomogneželji da ti pomogne dati pomogne da to ipomogne da to i ostvariš

Dođe dan kada ne želiš da progovoriš ni reč. Kad misliš na nešto. Kad poželiš mnogo, a znaš da ti treba samo malo. Kada želiš da nisi, a znaš da ...
doe-dan-kada-ne-eli-da-progovori-re-kad-misli-na-neto-kad-poeli-mnogo-a-zna-da-ti-treba-samo-malo-kada-eli-da-nisi-a-zna-da
Bog voli da pomogne onome koji teži da pomogne sam sebi. -Eshil
bog-voli-da-pomogne-onome-koji-tei-da-pomogne-sam-sebi
Žalim ljude koji ne piju. Kada se probude ujutro, to je najbolje što će se osećati ceo dan. -Frenk Sinatra
alim-ljude-koji-ne-piju-kada-se-probude-ujutro-to-najbolje-to-e-se-oseati-ceo-dan
Ako nešto ne želiš učiniti, zaustavi se na prvoj stepenici. -Ovidije
ako-neto-ne-eli-uiniti-zaustavi-se-na-prvoj-stepenici
Kada ti dođe švalerka, ceo komšiluk zna. A kada ti obiju stan, niko ništa nije video ni čuo :D
kada-ti-doe-valerka-ceo-komiluk-zna-a-kada-ti-obiju-stan-niko-nije-video-uo-d