Kada čovek prestane verovati u Boga, to ne znači da je prestao verovati u bilo šta. On onda veruje u svašta.


kada-ovek-prestane-verovati-u-boga-to-ne-znai-da-prestao-verovati-u-bilo-on-onda-veruje-u-sva
umberto ekokadačovekprestaneverovatibogatoneznačidaprestaobilotaonondaverujesvatakada čovekčovek prestaneprestane verovativerovati uu bogane značiznači dada jeje prestaoprestao verovativerovati uu bilobilo štaon ondaonda verujeveruje uu svaštakada čovek prestanečovek prestane verovatiprestane verovati uverovati u bogane znači daznači da jeda je prestaoje prestao verovatiprestao verovati uverovati u bilou bilo štaon onda verujeonda veruje uveruje u svaštakada čovek prestane verovatičovek prestane verovati uprestane verovati u bogane znači da jeznači da je prestaoda je prestao verovatije prestao verovati uprestao verovati u biloverovati u bilo štaon onda veruje uonda veruje u svaštakada čovek prestane verovati učovek prestane verovati u bogane znači da je prestaoznači da je prestao verovatida je prestao verovati uje prestao verovati u biloprestao verovati u bilo štaon onda veruje u svašta

Bolje je verovati u svašta, nego ne verovati ni u šta.Moraš verovati u nešto - sebe, sudbinu, život, karmu, bilo šta. Ovaj pristup me nikada nije napuštao i promenio mi je život.Moraš verovati u nešto – sebe, sudbinu, život, karmu, bilo šta. Ovaj pristup me nikada nije napuštao i promenio mi je život.Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati poverenje u nas same. Moramo verovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti.Ne verovati ni u šta, to mora da je takođe nekakva vrsta vere, zatucane i opake.Kada sam došao u Sarajevo 1958, bilo je u njemu sedamdeset hiljada stanovnika. Kada sam morao da odem, bilo je 570 000 duša. Znači, pola miliona ljudi je došlo da vidi šta ja to radim.