Kada pišete fikciju ili poeziju…sve se svodi na ovo: na nezainteresovanost prema svemu sem tome što pišete.


kada-piete-fikciju-ili-poezijusve-se-svodi-na-ovo-na-nezainteresovanost-prema-svemu-sem-tome-to-piete
rejmond karverkadapietefikcijuilipoeziju…svesesvodinaovonezainteresovanostpremasvemusemtometopietekada pišetepišete fikcijufikciju iliili poeziju…svepoeziju…sve sese svodisvodi nana ovona nezainteresovanostnezainteresovanost premaprema svemusvemu semsem tometome štošto pišetekada pišete fikcijupišete fikciju ilifikciju ili poeziju…sveili poeziju…sve sepoeziju…sve se svodise svodi nasvodi na ovona nezainteresovanost premanezainteresovanost prema svemuprema svemu semsvemu sem tomesem tome štotome što pišetekada pišete fikciju ilipišete fikciju ili poeziju…svefikciju ili poeziju…sve seili poeziju…sve se svodipoeziju…sve se svodi nase svodi na ovona nezainteresovanost prema svemunezainteresovanost prema svemu semprema svemu sem tomesvemu sem tome štosem tome što pišetekada pišete fikciju ili poeziju…svepišete fikciju ili poeziju…sve sefikciju ili poeziju…sve se svodiili poeziju…sve se svodi napoeziju…sve se svodi na ovona nezainteresovanost prema svemu semnezainteresovanost prema svemu sem tomeprema svemu sem tome štosvemu sem tome što pišete

Običnomu puku, dubina je neshvatljiva. Odatle možda proizlazi divljenje naroda prema svemu onome što ne razumije. -Onore de Balzak
obinomu-puku-dubina-neshvatljiva-odatle-moda-proizlazi-divljenje-naroda-prema-svemu-onome-to-ne-razumije
Ne trudi se da o svemu znaš sve, da ne bi u svemu postao neznalica. -Demokrit
ne-trudi-se-da-o-svemu-zna-sve-da-ne-bi-u-svemu-postao-neznalica