Kada počne nova sezona, cilj je pobediti sa timom. Lični rekordi su sekundarna stvar.


kada-pone-nova-sezona-cilj-pobediti-timom-li-rekordi-su-sekundarna-stvar
lionel mesikadapočnenovasezonaciljpobedititimomličnirekordisusekundarnastvarkada počnepočne novanova sezonacilj jeje pobeditipobediti sasa timomlični rekordirekordi susu sekundarnasekundarna stvarkada počne novapočne nova sezonacilj je pobeditije pobediti sapobediti sa timomlični rekordi surekordi su sekundarnasu sekundarna stvarkada počne nova sezonacilj je pobediti saje pobediti sa timomlični rekordi su sekundarnarekordi su sekundarna stvarcilj je pobediti sa timomlični rekordi su sekundarna stvar

Za pravedan će cilj slabiji pobediti jačega.Naš novi čovek, naši novi putevi, naše nove ideje, naš novi kaput, naš novi cilj, naša nova prošlost, naš novi život, naši novi zakoni, naša nova budućnost, naši novi odnosi, naš novi izlaz, naša nova sredina. Sve je oko mene novo a mene hvata naš stari strah.Kada žena uzme stvar u svoje ruke to više nije mala stvar :-DKada voda počne ključati glupo je gasiti šporet.Kada baciš u vodu kamen, on najbržim putem tone do dna. Tako je to i kada čovek ima neki cilj, neku nameru.Za svoj cilj ja sam spreman da umrem, ali ni za kakav cilj, moj prijatelju, nisam spreman da ubijem.